પ્રાણી માત્રને રક્ષણ આપ્યું,માન્યા સમ સહુને - Prani matrane Rakshan Apyun Manya Sam Sahune - Lyrics

પ્રાણીમાત્રને રક્ષણ આપ્યું,માન્યા સમ સહુને

પ્રાણીમાત્રને રક્ષણ આપ્યું,માન્યા સમ સહુને,
પૂણ અહિંસા આચરનારા નમન,તપસ્વી મહાવીરને,

જનસેવાના પાઠ શીખવ્યા,મધ્યમ માગ બતાવીને
સંન્યાસીનો ધમ ઉજાળ્યો,વંદન કરીએ બુદ્વ તને,

એક પત્નીવ્રત પૂરણ પાળયું ટેક વણીને જીવતરમાં
ન્યાય નીતિરૂપ રામ રહેજો,સદા અમારા અંતરમાં,

સઘળાં કાયો કયા છતાંયે, રહયાં હંમેશા નિલેષી,
એવા યોગી કૃષ્ણ પ્રભુમાં,રહેજો અમ મનડાં ખૂંચી,

પ્રેમરૂપ પ્રભુ પુત્ર ઈશુ જે ક્ષમા સિંધુને વંદન હો,
રહમ નેકીનાં પરમ પ્રચારક હઝરત મહંમદ દિલે રહો.

જરથોસ્તીનાં ધમ ગુરુની પવિત્રતા દિલમાં વ્યાપો,
સર્વધર્મ સંસ્થાપક સ્મરણે વિશ્વશાંતિમાં ખપ લાવો.


Pranimatrane Rakshan Apyun Manya Sam Sahune

Pranimatrane rakshan apyun,manya sam sahune,
Pun ahinsa acharanar namana,tapasvi mahavirane,

Janasevan path shikhavya,madhyam mag batavine
Sannyasino dham ujalyo,vandan karie budva tane,

Ek patnivrat puran palayun tek vanine jivataraman
Nyaya nitirup ram rahejo,sad amar antaraman,

Saghalan kayo kaya chhatanye, rahayan hanmesh nileshi,
Ev yogi krushna prabhuman,rahejo am manadan khunchi,

Premarup prabhu putra ishu je ksham sindhune vandan ho,
Raham nekinan param pracharak hazarat mahanmad dile raho.

Jarathostinan dham guruni pavitrat dilaman vyapo,
Sarvadharma sansthapak smarane vishvashantiman khap lavo.