પ્રશ્ન એક રોટલાનો મોટો છે - Prashna Ek Rotalano Moto Chhe - Gujarati

પ્રશ્ન એક રોટલાનો મોટો છે

એક દિન મહેતાજીએ છોકરાંને પ્રશ્ન કર્યો
‘ઈતિહાસ વિશે પ્રશ્ન ક્યો મોટો છે?’

વાદ કરી છોકરાઓ પ્રશ્નનો વિચાર કરે
મહેતાજીની આંગળીની ચીંધ સહુ માથ ફરે

કુરુક્ષેત્ર? ટ્રોય? તણો ઈતિહાસ ખોટો છે!
ફ્રેંન્ચ રાજ્યક્રાંતિ? એવી ક્રાંતિનેય જોટો છે!

રાજ્યમાં સુધારા? ધારાફેરનો ક્યાં તોટો છે?
વીજળી કે સંચાશોધ? એ તો પ્રશ્ન છોટો છે!

નોખાનોખા ધર્મ પંથ? અરે એમાં ગોટો છે!
‘સિપાઈના બળવા’ના વાંસા ઉપર સોટો છે!

સત્યાગ્રહ? એમાંય તે કૈંકે મેલી દોટો છે!
આવડે ન તો તો ગાલે મહેતાજીની થોંટો છે.

છેલ્લે બાંક, છેલ્લો રાંક છોકરો જવાબ દે
’સાબ! સાબ! પ્રશ્ન એક રોટલાનો મોટો છે.’


प्रश्न एक रोटलानो मोटो छे

एक दिन महेताजीए छोकरांने प्रश्न कर्यो
‘ईतिहास विशे प्रश्न क्यो मोटो छे?’

वाद करी छोकराओ प्रश्ननो विचार करे
महेताजीनी आंगळीनी चींध सहु माथ फरे

कुरुक्षेत्र? ट्रोय? तणो ईतिहास खोटो छे!
फ्रेंन्च राज्यक्रांति? एवी क्रांतिनेय जोटो छे!

राज्यमां सुधारा? धाराफेरनो क्यां तोटो छे?
वीजळी के संचाशोध? ए तो प्रश्न छोटो छे!

नोखानोखा धर्म पंथ? अरे एमां गोटो छे!
‘सिपाईना बळवा’ना वांसा उपर सोटो छे!

सत्याग्रह? एमांय ते कैंके मेली दोटो छे!
आवडे न तो तो गाले महेताजीनी थोंटो छे.

छेल्ले बांक, छेल्लो रांक छोकरो जवाब दे
’साब! साब! प्रश्न एक रोटलानो मोटो छे.’


Prashna Ek Rotalano Moto Chhe

Ek din mahetajie chhokaranne prashna karyo
‘itihas vishe prashna kyo moto chhe?’

Vad kari chhokarao prashnano vichar kare
Mahetajini angalini chinda sahu math fare

Kurukshetra? troya? tano itihas khoto chhe! Frennch rajyakranti? Evi krantineya joto chhe!

Rajyaman sudhara? Dharaferano kyan toto chhe? Vijali ke sanchashodha? E to prashna chhoto chhe!

Nokhanokha dharma pantha? are eman goto chhe!
'sipaina balava’na vansa upar soto chhe!

Satyagraha? emanya te kainke meli doto chhe!
Avade n to to gale mahetajini thonto chhe.

Chhelle banka, chhello ranka chhokaro javab de
‘saba! saba! prashna ek rotalano moto chhe.’


Prashna ek roṭalāno moṭo chhe

Ek din mahetājīe chhokarānne prashna karyo
‘ītihās vishe prashna kyo moṭo chhe?’

Vād karī chhokarāo prashnano vichār kare
Mahetājīnī āngaḷīnī chīnḍa sahu māth fare

Kurukṣhetra? ṭroya? taṇo ītihās khoṭo chhe! Frennch rājyakrānti? Evī krāntineya joṭo chhe!

Rājyamān sudhārā? Dhārāferano kyān toṭo chhe? Vījaḷī ke sanchāshodha? E to prashna chhoṭo chhe!

Nokhānokhā dharma pantha? are emān goṭo chhe!
‘sipāīnā baḷavā’nā vānsā upar soṭo chhe!

Satyāgraha? emānya te kainke melī doṭo chhe!
Āvaḍe n to to gāle mahetājīnī thonṭo chhe.

Chhelle bānka, chhello rānka chhokaro javāb de
’sāba! sāba! prashna ek roṭalāno moṭo chhe.’


Source : મુકુન્દરાય વિ. પારાશર્ય