પ્રેમી ની કલમ - Prem ni Kalam

તમારી નજર મેં ઉતારી લીધી છે,
તમે મારા પર થી નજર ના હટાવો.

વિરહની વેદના તેને લાગે,

જેને મિલનનો અનુભવ કર્યો હોય.