પુત્રીવિદાય - Putrividaya - Lyrics

પુત્રીવિદાય

આજ મરી જતી માવડી રે એને કાળજે કાણાં
દૂધ ભર્યું હજી દાંતમાં રે એને આપવા આણાં
ઢોલિડાં ઢોલ ઢબૂકતો રે ઘડી રોકજે તારો
ઘાવ ઊંડા ઘટમાં પડે રે નથી વેઠવા વારો

ઘમઘમ ગાજતી ગોંદરે રે આવી વેલડી ઊભી
રોકી શકે નહિ રાંકડી રે જતી મહિયરમોંઘી
ધોરી ધીમે તમે ચાલજો રે મારું ફૂલ ન ફરકે
ઊડી જશે પળ એકમાં રે એનું કાળજું ધડકે

સાસરવાટ શીલા ભરી રે એને છેક અજાણી
ક્યાંય શીળી નથી છાયડી રે નથી પંથમાં પાણી
લાજભરી મારી લાડકી રે એને મોઢડે તાળાં
કોણ પળે પળ પૂછશે રે દુઃખ જોઈ દયાળાં

ઘામ વળે એને ઘૂમટે રે ઝીણાં વીંઝણાં દેજો
પાલવડાંને પલાળતાં રે લૂંછી આંસુડાં લેજો
હૈયાસૂની હબકી જતી રે એને રાખજો રાજી
મેં તો ત્યજી હવે હાથથી રે હતી જાળવી ઝાઝી

દીકરી વ્યોમની વાદળી રે દેવલોકની દેવી
જોઈ ન જોઈ વહી જતી રે વનપંખણી જેવી
આજ માડી તણે આંગણે રે રૂડા રાસડા લેતી
કાલ્ય અગોચર ભોમમાં રે ડગ ધ્રૂજતાં દેતી

સાચર સાસલ સાસરું રે એનાં નીર તો ઊંડાં
દોડી દોડી કરે ડોકિયા રે મહીં જળચર ભૂંડાં
મીઠા તળાવની માછલી રે પાણી ક્યમ એ પીશે
ઘેરા એના ઘૂઘવાટથી રે મારી બાળકી બીશે

-દામોદરદાસ ખુશાલદાસ બોટાદકર


Putrividaya

Aj mari jati mavadi re ene kalaje kanan
Dudh bharyun haji dantaman re ene apav anan
Dholidan dhol dhabukato re ghadi rokaje taro
Ghav unda ghaṭaman pade re nathi veṭhav varo

Ghamagham gajati gondare re avi veladi ubhi
Roki shake nahi rankadi re jati mahiyaramonghi
Dhori dhime tame chalajo re marun ful n farake
Udi jashe pal ekaman re enun kalajun dhadake

Sasaravat shil bhari re ene chhek ajani
Kyanya shili nathi chhayadi re nathi panthaman pani
Lajabhari mari ladaki re ene modhade talan
Kon pale pal puchhashe re duahkha joi dayalan

Gham vale ene ghumate re zinan vinzanan dejo
Palavadanne palalatan re lunchhi ansudan lejo
Haiyasuni habaki jati re ene rakhajo raji
Men to tyaji have hathathi re hati jalavi zazi

Dikari vyomani vadali re devalokani devi
Joi n joi vahi jati re vanapankhani jevi
Aj madi tane angane re rud rasad leti
Kalya agochar bhomaman re dag dhrujatan deti

Sachar sasal sasarun re enan nir to undan
Dodi dodi kare dokiya re mahin jalachar bhundan
Mith talavani machhali re pani kyam e pishe
Gher en ghughavaṭathi re mari balaki bishe

-damodaradas khushaladas botadakara

Source: Mavjibhai