રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ - Raghupati Raghav Raja Rama - Gujarati

રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ

રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિતપાવન સીતારામ
સીતારામ સીતારામ ભજ પ્યારે તું સીતારામ

રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિતપાવન સીતારામ
રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિતપાવન સીતારામ

રામ રામ રામ રામ
તું હી રામ રામ રામ રામ તું હી રામ

તનમાં રામ મનમાં રામ
તનમાં રામ મનમાં રામ
વનમાં જનમાં વસતા રામ

તું હી રામ રામ રામ રામ
તું હી રામ રામ રામ રામ તું હી રામ

જલમાં રામ થલમાં રામ અણુ અણુમાં રમતા રામ
જલમાં રામ થલમાં રામ અણુ અણુમાં રમતા રામ

તું હી રામ તું હી રામ તું હી રામ તું હી રામ
તું હી રામ તું હી રામ તું હી રામ તું હી રામ

તું હી રામ રામ રામ રામ
તું હી રામ રામ રામ રામ તું હી રામ

રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિતપાવન સીતારામ
રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિતપાવન સીતારામ

સીતારામ સીતારામ ભજ પ્યારે તું સીતારામ
રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિતપાવન સીતારામ

તું હી રામ રામ રામ રામ
તું હી રામ રામ રામ રામ તું હી રામ


रघुपति राघव राजा राम

रघुपति राघव राजा राम पतितपावन सीताराम
सीताराम सीताराम भज प्यारे तुं सीताराम

रघुपति राघव राजा राम पतितपावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतितपावन सीताराम

राम राम राम राम
तुं ही राम राम राम राम तुं ही राम

तनमां राम मनमां राम
तनमां राम मनमां राम
वनमां जनमां वसता राम

तुं ही राम राम राम राम
तुं ही राम राम राम राम तुं ही राम

जलमां राम थलमां राम अणु अणुमां रमता राम
जलमां राम थलमां राम अणु अणुमां रमता राम

तुं ही राम तुं ही राम तुं ही राम तुं ही राम
तुं ही राम तुं ही राम तुं ही राम तुं ही राम

तुं ही राम राम राम राम
तुं ही राम राम राम राम तुं ही राम

रघुपति राघव राजा राम पतितपावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतितपावन सीताराम

सीताराम सीताराम भज प्यारे तुं सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतितपावन सीताराम

तुं ही राम राम राम राम
तुं ही राम राम राम राम तुं ही राम


Raghupati Raghav Raja Rama

Raghupati raghav raja ram patitapavan sitarama
Sitaram sitaram bhaj pyare tun sitarama

Raghupati raghav raja ram patitapavan sitarama
Raghupati raghav raja ram patitapavan sitarama

Ram ram ram rama
Tun hi ram ram ram ram tun hi rama

Tanaman ram manaman rama
Tanaman ram manaman rama
Vanaman janaman vasata rama

Tun hi ram ram ram rama
Tun hi ram ram ram ram tun hi rama

Jalaman ram thalaman ram anu anuman ramata rama
Jalaman ram thalaman ram anu anuman ramata rama

Tun hi ram tun hi ram tun hi ram tun hi rama
Tun hi ram tun hi ram tun hi ram tun hi rama

Tun hi ram ram ram rama
Tun hi ram ram ram ram tun hi rama

Raghupati raghav raja ram patitapavan sitarama
Raghupati raghav raja ram patitapavan sitarama

Sitaram sitaram bhaj pyare tun sitarama
Raghupati raghav raja ram patitapavan sitarama

Tun hi ram ram ram rama
Tun hi ram ram ram ram tun hi rama


Raghupati rāghav rājā rāma

Raghupati rāghav rājā rām patitapāvan sītārāma
Sītārām sītārām bhaj pyāre tun sītārāma

Raghupati rāghav rājā rām patitapāvan sītārāma
Raghupati rāghav rājā rām patitapāvan sītārāma

Rām rām rām rāma
Tun hī rām rām rām rām tun hī rāma

Tanamān rām manamān rāma
Tanamān rām manamān rāma
Vanamān janamān vasatā rāma

Tun hī rām rām rām rāma
Tun hī rām rām rām rām tun hī rāma

Jalamān rām thalamān rām aṇu aṇumān ramatā rāma
Jalamān rām thalamān rām aṇu aṇumān ramatā rāma

Tun hī rām tun hī rām tun hī rām tun hī rāma
Tun hī rām tun hī rām tun hī rām tun hī rāma

Tun hī rām rām rām rāma
Tun hī rām rām rām rām tun hī rāma

Raghupati rāghav rājā rām patitapāvan sītārāma
Raghupati rāghav rājā rām patitapāvan sītārāma

Sītārām sītārām bhaj pyāre tun sītārāma
Raghupati rāghav rājā rām patitapāvan sītārāma

Tun hī rām rām rām rāma
Tun hī rām rām rām rām tun hī rāma


Source : સ્વરઃ ગોહર બાનુ, વાસંતી અને સાથીદારો
સંગીતઃ જ્ઞાનદત્ત
ચિત્રપટઃ અછૂત (૧૯૩૯)