રાજકોટ રંગીલું શહેર છે - Rajakot Rangilun Shaher Chhe - Gujarati

રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે, રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે, રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

લોક રૂડાં ને દિલના દિલેર છે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

રોડોમાં રોડ એક ધર્મેન્દ્ર રોડ છે
હેમા માલિની નથી એટલી જ ખોડ છે
અહીં પેંડાવાળાને લીલાલહેર છે
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે, રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

હે સાંગણવા ચોક આ શહેર તણી જાન છે
હે સાંગણવા ચોક આ શહેર તણી જાન છે
ડગલે ને પગલે ત્યાં પાનની દુકાન છે
અહીં મોટર ને માનવીને વેર છે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે, રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

નામ જુઓ રેસકોર્સ મળે નહિ ઘોડલાં
નામ જુઓ રેસકોર્સ મળે નહિ ઘોડલાં
હાથોમાં હાથ નાખી ફરે અહીં જોડલાં
પણ ઘોડલાં ને જોડલાંમાં ફેર છે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે, રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

હે આજીના ડેમ ઉપર પ્રેમીઓનો ખેલ છે
હે આજીના ડેમ ઉપર પ્રેમીઓનો ખેલ છે
સૌ જાણે કુંવારા પણ ભાઈ પરણેલ છે
એક રસ્તા ઉપર ને બીજી ઘેર છે
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે, રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

સોની બજારમાં નવા નવા ઘાટ છે
સોની બજારમાં નવા નવા ઘાટ છે
કારિગરી અહીંની ભારતમાં વિખ્યાત છે
જેનાં થાતાં વખાણ ઠેર ઠેર છે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે, રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ એક મોટો ઈતિહાસ છે
આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલ એક મોટો ઈતિહાસ છે
ગાંધીબાપુએ કર્યો અહીં અભ્યાસ છે
એવો ઉમદા આ ગામનો ઉછેર છે
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

જેની ઉપર માલિકની મ્હેર છે, રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
હે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે

લોક રૂડાં ને દિલના દિલેર છે રાજકોટ રંગીલું શહેર છે
રાજકોટ રંગીલું શહેર છે


राजकोट रंगीलुं शहेर छे

जेनी उपर मालिकनी म्हेर छे, राजकोट रंगीलुं शहेर छे
जेनी उपर मालिकनी म्हेर छे, राजकोट रंगीलुं शहेर छे
हे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

लोक रूडां ने दिलना दिलेर छे राजकोट रंगीलुं शहेर छे
हे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

रोडोमां रोड एक धर्मेन्द्र रोड छे
हेमा मालिनी नथी एटली ज खोड छे
अहीं पेंडावाळाने लीलालहेर छे
राजकोट रंगीलुं शहेर छे

जेनी उपर मालिकनी म्हेर छे, राजकोट रंगीलुं शहेर छे
हे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

हे सांगणवा चोक आ शहेर तणी जान छे
हे सांगणवा चोक आ शहेर तणी जान छे
डगले ने पगले त्यां पाननी दुकान छे
अहीं मोटर ने मानवीने वेर छे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

जेनी उपर मालिकनी म्हेर छे, राजकोट रंगीलुं शहेर छे
हे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

नाम जुओ रेसकोर्स मळे नहि घोडलां
नाम जुओ रेसकोर्स मळे नहि घोडलां
हाथोमां हाथ नाखी फरे अहीं जोडलां
पण घोडलां ने जोडलांमां फेर छे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

जेनी उपर मालिकनी म्हेर छे, राजकोट रंगीलुं शहेर छे
हे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

हे आजीना डेम उपर प्रेमीओनो खेल छे
हे आजीना डेम उपर प्रेमीओनो खेल छे
सौ जाणे कुंवारा पण भाई परणेल छे
एक रस्ता उपर ने बीजी घेर छे
राजकोट रंगीलुं शहेर छे

जेनी उपर मालिकनी म्हेर छे, राजकोट रंगीलुं शहेर छे
हे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

सोनी बजारमां नवा नवा घाट छे
सोनी बजारमां नवा नवा घाट छे
कारिगरी अहींनी भारतमां विख्यात छे
जेनां थातां वखाण ठेर ठेर छे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

जेनी उपर मालिकनी म्हेर छे, राजकोट रंगीलुं शहेर छे
हे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

आल्फ्रेड हाईस्कूल एक मोटो ईतिहास छे
आल्फ्रेड हाईस्कूल एक मोटो ईतिहास छे
गांधीबापुए कर्यो अहीं अभ्यास छे
एवो उमदा आ गामनो उछेर छे
राजकोट रंगीलुं शहेर छे

जेनी उपर मालिकनी म्हेर छे, राजकोट रंगीलुं शहेर छे
हे राजकोट रंगीलुं शहेर छे

लोक रूडां ने दिलना दिलेर छे राजकोट रंगीलुं शहेर छे
राजकोट रंगीलुं शहेर छे


Rajakot Rangilun Shaher Chhe

Jeni upar malikani mher chhe, rajakot rangilun shaher chhe
Jeni upar malikani mher chhe, rajakot rangilun shaher chhe
He rajakot rangilun shaher chhe

Lok rudan ne dilana diler chhe rajakot rangilun shaher chhe
He rajakot rangilun shaher chhe

Rodoman rod ek dharmendra rod chhe
Hema malini nathi etali j khod chhe
Ahin pendavalane lilalaher chhe
Rajakot rangilun shaher chhe

Jeni upar malikani mher chhe, rajakot rangilun shaher chhe
He rajakot rangilun shaher chhe

He sanganava chok a shaher tani jan chhe
He sanganava chok a shaher tani jan chhe
Dagale ne pagale tyan panani dukan chhe
Ahin motar ne manavine ver chhe rajakot rangilun shaher chhe

Jeni upar malikani mher chhe, rajakot rangilun shaher chhe
He rajakot rangilun shaher chhe

Nam juo resakorsa male nahi ghodalan
Nam juo resakorsa male nahi ghodalan
Hathoman hath nakhi fare ahin jodalan
Pan ghodalan ne jodalanman fer chhe rajakot rangilun shaher chhe

Jeni upar malikani mher chhe, rajakot rangilun shaher chhe
He rajakot rangilun shaher chhe

He ajina dem upar premiono khel chhe
He ajina dem upar premiono khel chhe
Sau jane kunvara pan bhai paranel chhe
Ek rasta upar ne biji gher chhe
Rajakot rangilun shaher chhe

Jeni upar malikani mher chhe, rajakot rangilun shaher chhe
He rajakot rangilun shaher chhe

Soni bajaraman nava nava ghat chhe
Soni bajaraman nava nava ghat chhe
Karigari ahinni bharataman vikhyat chhe
Jenan thatan vakhan ther ther chhe rajakot rangilun shaher chhe

Jeni upar malikani mher chhe, rajakot rangilun shaher chhe
He rajakot rangilun shaher chhe

Alfred haiskul ek moto itihas chhe
Alfred haiskul ek moto itihas chhe
Gandhibapue karyo ahin abhyas chhe
Evo umada a gamano uchher chhe
Rajakot rangilun shaher chhe

Jeni upar malikani mher chhe, rajakot rangilun shaher chhe
He rajakot rangilun shaher chhe

Lok rudan ne dilana diler chhe rajakot rangilun shaher chhe
Rajakot rangilun shaher chhe


Rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Jenī upar mālikanī mher chhe, rājakoṭ rangīlun shaher chhe
Jenī upar mālikanī mher chhe, rājakoṭ rangīlun shaher chhe
He rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Lok rūḍān ne dilanā diler chhe rājakoṭ rangīlun shaher chhe
He rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Roḍomān roḍ ek dharmendra roḍ chhe
Hemā mālinī nathī eṭalī j khoḍ chhe
Ahīn penḍāvāḷāne līlālaher chhe
Rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Jenī upar mālikanī mher chhe, rājakoṭ rangīlun shaher chhe
He rājakoṭ rangīlun shaher chhe

He sāngaṇavā chok ā shaher taṇī jān chhe
He sāngaṇavā chok ā shaher taṇī jān chhe
Ḍagale ne pagale tyān pānanī dukān chhe
Ahīn moṭar ne mānavīne ver chhe rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Jenī upar mālikanī mher chhe, rājakoṭ rangīlun shaher chhe
He rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Nām juo resakorsa maḷe nahi ghoḍalān
Nām juo resakorsa maḷe nahi ghoḍalān
Hāthomān hāth nākhī fare ahīn joḍalān
Paṇ ghoḍalān ne joḍalānmān fer chhe rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Jenī upar mālikanī mher chhe, rājakoṭ rangīlun shaher chhe
He rājakoṭ rangīlun shaher chhe

He ājīnā ḍem upar premīono khel chhe
He ājīnā ḍem upar premīono khel chhe
Sau jāṇe kunvārā paṇ bhāī paraṇel chhe
Ek rastā upar ne bījī gher chhe
Rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Jenī upar mālikanī mher chhe, rājakoṭ rangīlun shaher chhe
He rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Sonī bajāramān navā navā ghāṭ chhe
Sonī bajāramān navā navā ghāṭ chhe
Kārigarī ahīnnī bhāratamān vikhyāt chhe
Jenān thātān vakhāṇ ṭher ṭher chhe rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Jenī upar mālikanī mher chhe, rājakoṭ rangīlun shaher chhe
He rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Ālfreḍ hāīskūl ek moṭo ītihās chhe
Ālfreḍ hāīskūl ek moṭo ītihās chhe
Gāndhībāpue karyo ahīn abhyās chhe
Evo umadā ā gāmano uchher chhe
Rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Jenī upar mālikanī mher chhe, rājakoṭ rangīlun shaher chhe
He rājakoṭ rangīlun shaher chhe

Lok rūḍān ne dilanā diler chhe rājakoṭ rangīlun shaher chhe
Rājakoṭ rangīlun shaher chhe


Source : સ્વરઃ મહેન્દ્ર કપૂર
ગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ પંખીનો માળો (૧૯૮૧)