રાખના રમકડાં - Rakhna Ramakda - Lyrics

રાખના રમકડાં - Rakhna Ramakda

રાખના રમકડાં ને મારા રામે રમતા રાખ્યા રે
મૃત્યુલોક ની માટી માં થી
માનવ થઈને ભાખ્યા રે ----------રાખ ના

ડોલે ડોલે રોજ રમકડા
નીત નીત રમતું નીત નીત રમતું માંડે
આ મારું આ તારું કહીને
એક બીજા ને ભાંડે રે --------રાખ ના

કાચી માટી ની કાયા માથે
માયા કેરા રંગ લગાયા રંગ લગાયા
હે ઢીંગલા ઢીંગલી એ ઘર માંડ્યા
ત્યાંતો કીન્દર લાવી કાયારે --------રાખના

અંત અનંત નો તંત ન તૂટ્યો
રમતો અધૂરી રમતો અધૂરી રહી
તનડા ને મનડા ની વાતો

આવી તેવી ગઈ -----------રાખના


Rakhna Ramakda

Rākhanā ramakaḍān ne mārā rāme ramatā rākhyā re
Mṛutyulok nī māṭī mān thī
Mānav thaīne bhākhyā re ----------rākh nā

Ḍole ḍole roj ramakaḍā
Nīt nīt ramatun nīt nīt ramatun mānḍe
Ā mārun ā tārun kahīne
Ek bījā ne bhānḍe re --------rākh nā

Kāchī māṭī nī kāyā māthe
Māyā kerā ranga lagāyā ranga lagāyā
He ḍhīngalā ḍhīngalī e ghar mānḍyā
Tyānto kīndar lāvī kāyāre --------rākhanā

Anta ananta no tanta n tūṭyo
Ramato adhūrī ramato adhūrī rahī
Tanaḍā ne manaḍā nī vāto

Āvī tevī gaī -----------rākhanā

Soormandir. (2017, August 29). Rakhna Ramkada [Video]. YouTube.