રામ નામ બોલી - Ram Nam Boli - Gujarati & English Lyrics

ટુંકું ટચકડું નામ, રામ રામ રામ રામ બોલો
રામ રામ બોલો ; સીતારામ બોલો
હૈયામાં રહી જશે હામ, રામ રામ રામ બોલો. ટૂંકું…

નાનું નાજુકડું નામ રામ રામ રામ બોલો
અંતરમાં થાશે આરામ, રામ રામ રામ બોલો. ટૂંકું…

નામ છે નાનું, એનો મહિમા છે મોટો
વેદો હાર્યા છે તમામ, રામ રામ રામ બોલો. ટૂંકું…

ચોર ન લૂટે એને, રાજા નવ દંડે
ગુપ્ત સંચિત એ નામ, રામ રામ રામ બોલો. ટૂંકું…

જેમ ખરચે તેમ, થાયે સવાયું
અંતે આપે મોક્ષનું ધામ, રામ રામ રામ બોલો. ટૂંકું…

દામ નવ બેસે, ને હાડ નવ ભાંગે
એવું પ્રભુજીનું નામ, રામ રામ રામ બોલો. ટૂંકું…

રામભક્ત ગાયે સદગુરુના પ્રતાપે
જપું છું હરદમ રામ રામ રામ બોલો ટૂંકું…

Ram Nam Boli

Ṭunkun ṭachakaḍun nāma, rām rām rām rām bolo
Rām rām bolo ; sītārām bolo
Haiyāmān rahī jashe hāma, rām rām rām bolo. Ṭūnkun…

Nānun nājukaḍun nām rām rām rām bolo
Antaramān thāshe ārāma, rām rām rām bolo. Ṭūnkun…

Nām chhe nānun, eno mahimā chhe moṭo
Vedo hāryā chhe tamāma, rām rām rām bolo. Ṭūnkun…

Chor n lūṭe ene, rājā nav danḍe
Gupta sanchit e nāma, rām rām rām bolo. Ṭūnkun…

Jem kharache tema, thāye savāyun
Ante āpe mokṣhanun dhāma, rām rām rām bolo. Ṭūnkun…

Dām nav bese, ne hāḍ nav bhānge
Evun prabhujīnun nāma, rām rām rām bolo. Ṭūnkun…

Rāmabhakta gāye sadagurunā pratāpe
Japun chhun haradam rām rām rām bolo ṭūnkun…

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર