રામ રામ બોલવાની ટેવ તમે પાડજો - Ram Nam Bolvani Tev Tame Padjo - Gujarati & English Lyrics

રામ રામ બોલવાની ટેવ તમે પાડજો, અંત-સમય કામ આવે રે !

સહેલું ને સટ એવું રામ તણું નામ છે.
માનવ જીવનમાં એ લેવાનું કામ છે.
મિથ્યા સમય ના ગુમાવો રે !
રામ રામ બોલવાની ટેવ તમે પાડજો, અંત-સમય કામ આવે રે !

મનથી વિચારે કોઇ કોઇનું ના થાયે,
વહાલાં સૌ વેરી બને વિપત્ત વેળાએ.
ડૂબતાને કોઇ ના બચાવે રે !
રામ રામ બોલવાની ટેવ તમે પાડજો, અંત-સમય કામ આવે રે !

સ્વાધ્યાયની ટેવ તારું જીવન સુધારશે
સુકાની થઇને તારી નૈયાને તારશે
ભક્તો તને સાચું સમજાવે રે !
રામ રામ બોલવાની ટેવ તમે પાડજો, અંત-સમય કામ આવે રે !

દાદા તને સાચું સમજાવે રે !
પાંડુરંગ સાચું સમજાવે રે!
રામ રામ બોલવાની ટેવ તમે પાડજો, અંત-સમય કામ આવે રે !

Ram Nam Bolvani Tev Tame Padjo

Rām rām bolavānī ṭev tame pāḍajo, anta-samaya kām āve re !

Sahelun ne saṭ evun rām taṇun nām chhe.
Mānav jīvanamān e levānun kām chhe.
Mithyā samaya nā gumāvo re ! Rām rām bolavānī ṭev tame pāḍajo, anta-samaya kām āve re !

Manathī vichāre koi koinun nā thāye,
Vahālān sau verī bane vipatta veḷāe. Ḍūbatāne koi nā bachāve re !
Rām rām bolavānī ṭev tame pāḍajo, anta-samaya kām āve re !

Svādhyāyanī ṭev tārun jīvan sudhārashe
Sukānī thaine tārī naiyāne tārashe
Bhakto tane sāchun samajāve re !
Rām rām bolavānī ṭev tame pāḍajo, anta-samaya kām āve re !

Dādā tane sāchun samajāve re ! Pānḍuranga sāchun samajāve re!
Rām rām bolavānī ṭev tame pāḍajo, anta-samaya kām āve re !

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર