રામ તમે આવો ઘનશ્યામ - Ram Tame Aavo - Lyrics

રામ તમે આવો ઘનશ્યામ

(રાગ : માર દીયા જાય કે છોડ દીયા જાય)

રામ તમે આવો, ઘનશ્યામ તમે આવો

અરજી સુણીને રાધેશ્યામ તમે આવો

મનના મંદિરમાં સાથિયા પૂર્યાં છે

આસો પાલવ ના તોરણ બાંધ્યા છે

આવો આવો હરી, મને ભીડ પડી ભગવાન રે…રામ

તમે ભકતોના બાપા કહેવાઓ તમને બોલાવુ શાને ન આવો

મારૂ કોઈ નથી, જોયુ મથી મથી ભગવાન રે…રામ નૈયા ભકતો ની પાર ઉતારજો તમને સોંપી છે એવી સંભાળજો

વાટ જોઈ રહ્યો, હું તો રોઈ રહ્યો ભગવાન રે…રામ


rām tame āvo ghanashyāma

(rāg : mār dīyā jāya ke chhoḍ dīyā jāya)

Rām tame āvo, ghanashyām tame āvo

Arajī suṇīne rādheshyām tame āvo

Mananā mandiramān sāthiyā pūryān chhe

Āso pālav nā toraṇ bāndhyā chhe

Āvo āvo harī, mane bhīḍ paḍī bhagavān re…rāma

Tame bhakatonā bāpā kahevāo tamane bolāvu shāne n āvo

Mārū koī nathī, joyu mathī mathī bhagavān re…rām naiyā bhakato nī pār utārajo tamane sonpī chhe evī sanbhāḷajo

Vāṭ joī rahyo, hun to roī rahyo bhagavān re…rāma