રામજીની કચેરીમાં - Ramji Ni Kacheri Maa - Gujarati & English Lyrics

કેસ મારો ચાલે રે રામજીની કચેરીમાં
ઉપરવાળો પૂછશે રે રામજીની કચેરીમાં

આરોપીમાં મને લીધી
સુખદુ:ખમાં એ સોંપી દીધી
જેલ જગતની દીધી રે રામજીની કચેરીમાં… કેસ…

આકરી તો સજા દીધી
માયામાં હડસેલી દીધી
ન્યાય નિતીને છોડ્યા રે રામજીની કચેરીમાં… કેસ…

ધર્મધ્યાન કોઇ દી’ ના કીધાં
ગરીબોનાં ગળાં ચૂસ્યા
જવાબ દેવો પડશે રે રામજીની કચેરીમાં… કેસ…

સગાંને સહુ સાચવી લીઘાં
ભક્તિ માર્ગે તાળા દીધાં
જરુર પડશે રે રામજીની કચેરીમાં… કેસ…

મારા જેને માની લીધા
અંતરથી એને અળગા કીધા
રોતા વિદાય દેશે રે રામજીની કચેરીમાં… કેસ…

Ramji Ni Kacheri Maa

Kes māro chāle re rāmajīnī kacherīmān
Uparavāḷo pūchhashe re rāmajīnī kacherīmān

Āropīmān mane līdhī
Sukhadu:khamān e sonpī dīdhī
Jel jagatanī dīdhī re rāmajīnī kacherīmān… Kesa…

Ākarī to sajā dīdhī
Māyāmān haḍaselī dīdhī
Nyāya nitīne chhoḍyā re rāmajīnī kacherīmān… Kesa…

Dharmadhyān koi dī’ nā kīdhān
Garībonān gaḷān chūsyā
Javāb devo paḍashe re rāmajīnī kacherīmān… Kesa…

Sagānne sahu sāchavī līghān
Bhakti mārge tāḷā dīdhān
Jarur paḍashe re rāmajīnī kacherīmān… Kesa…

Mārā jene mānī līdhā
Antarathī ene aḷagā kīdhā
Rotā vidāya deshe re rāmajīnī kacherīmān… Kesa…

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર