રમું હું તુજમાં, ભમું હું તુજમાં - Ramun Hun Tujaman, Bhamun Hun Tujaman - Lyrics

રમું હું તુજમાં, ભમું હું તુજમાં

હરિ ૐ
રમું હું તુજમાં, ભમું હું તુજમાં,
પ્રભુ આંનંદુ તુજ આનંદમાં.
તુજ તેજ તરંગ ઝીલી જીવવા,
જનમ્યો જગમાં તુજમાં શમવા.
સઢ કીશ્તી તણા ભવ સાગરમાં,
કુમકુમ વરણે પૂલ નાંગરવા,
તરી પાર જવા, તુજ રૂપ થવા,
લખું મંત્ર નવા ઉર ઉજ્જ્વળવા.
સચરાચર તું પ્રભુ એકજ તું.
નીરખું જ્યાં જ્યાં ત્યાં પ્રભુ તું.
તું રૂપ સહુ, સહુ રૂપ જ તું.
પછી હું થી જુદો પ્રભુ ક્યાં લગી તું.
મુજ હું પ્રભુ એમ તું રૂપ થતાં,
જડ ભીષણ ભેદી દિવાલ જતાં,
જગ લોપ થયું. મુજ હું ય ગયું.
તુજ સત્ ચિત આનંદ રૂપ રહ્યું.
ભરી ભર્ગ વરેણ્ય તું ૐ બન્યો.
તુજ આદ્ય ધ્વનિ પ્રભુ ૐ સુણ્યો.
એ ૐ મહીં સ્વર સોહમ્ ના,
ઝીલતાં મુજ હું ગળી ૐ થતાં,
હરિ ૐ સુણું હરિ ૐ ભણું,
હરિ ૐ રટે સ્થુળ સુક્ષ્મ અણું
હરિ ૐ વિભુ ૐ પ્રભુ ૐ નમું
રટી ૐ, હરિ ૐ, હરિ ૐ વિરમું


रमुं हुं तुजमां, भमुं हुं तुजमां

हरि ॐ
रमुं हुं तुजमां, भमुं हुं तुजमां,
प्रभु आंनंदु तुज आनंदमां.
तुज तेज तरंग झीली जीववा,
जनम्यो जगमां तुजमां शमवा.
सढ कीश्ती तणा भव सागरमां,
कुमकुम वरणे पूल नांगरवा,
तरी पार जवा, तुज रूप थवा,
लखुं मंत्र नवा उर उज्ज्वळवा.
सचराचर तुं प्रभु एकज तुं.
नीरखुं ज्यां ज्यां त्यां प्रभु तुं.
तुं रूप सहु, सहु रूप ज तुं.
पछी हुं थी जुदो प्रभु क्यां लगी तुं.
मुज हुं प्रभु एम तुं रूप थतां,
जड भीषण भेदी दिवाल जतां,
जग लोप थयुं. मुज हुं य गयुं.
तुज सत् चित आनंद रूप रह्युं.
भरी भर्ग वरेण्य तुं ॐ बन्यो.
तुज आद्य ध्वनि प्रभु ॐ सुण्यो.
ए ॐ महीं स्वर सोहम् ना,
झीलतां मुज हुं गळी ॐ थतां,
हरि ॐ सुणुं हरि ॐ भणुं,
हरि ॐ रटे स्थुळ सुक्ष्म अणुं
हरि ॐ विभु ॐ प्रभु ॐ नमुं
रटी ॐ, हरि ॐ, हरि ॐ विरमुं


Ramun Hun Tujaman, Bhamun Hun Tujaman

Hari om
Ramun hun tujaman, bhamun hun tujaman,
Prabhu annandu tuj anandaman.
Tuj tej taranga zili jivava,
Janamyo jagaman tujaman shamava.
Sadh kishti tana bhav sagaraman,
Kumakum varane pul nangarava,
Tari par java, tuj rup thava,
Lakhun mantra nava ur ujjvalava.
Sacharachar tun prabhu ekaj tun.
Nirakhun jyan jyan tyan prabhu tun.
Tun rup sahu, sahu rup j tun.
Pachhi hun thi judo prabhu kyan lagi tun.
Muj hun prabhu em tun rup thatan,
Jad bhishan bhedi dival jatan,
Jag lop thayun. Muj hun ya gayun.
Tuj sat chit ananda rup rahyun.
Bhari bharga varenya tun om banyo.
Tuj adya dhvani prabhu om sunyo.
E om mahin svar soham na,
Zilatan muj hun gali om thatan,
Hari om sunun hari om bhanun,
Hari om rate sthul sukshma anun
Hari om vibhu om prabhu om namun
Rati om, hari om, hari om viramun


Ramun hun tujamān, bhamun hun tujamān

Hari oṃ
Ramun hun tujamān, bhamun hun tujamān,
Prabhu ānnandu tuj ānandamān.
Tuj tej taranga zīlī jīvavā,
Janamyo jagamān tujamān shamavā.
Saḍh kīshtī taṇā bhav sāgaramān,
Kumakum varaṇe pūl nāngaravā,
Tarī pār javā, tuj rūp thavā,
Lakhun mantra navā ur ujjvaḷavā.
Sacharāchar tun prabhu ekaj tun.
Nīrakhun jyān jyān tyān prabhu tun.
Tun rūp sahu, sahu rūp j tun.
Pachhī hun thī judo prabhu kyān lagī tun.
Muj hun prabhu em tun rūp thatān,
Jaḍ bhīṣhaṇ bhedī divāl jatān,
Jag lop thayun. Muj hun ya gayun.
Tuj sat chit ānanda rūp rahyun.
Bharī bharga vareṇya tun oṃ banyo.
Tuj ādya dhvani prabhu oṃ suṇyo.
E oṃ mahīn svar soham nā,
Zīlatān muj hun gaḷī oṃ thatān,
Hari oṃ suṇun hari oṃ bhaṇun,
Hari oṃ raṭe sthuḷ sukṣhma aṇun
Hari oṃ vibhu oṃ prabhu oṃ namun
Raṭī oṃ, hari oṃ, hari oṃ viramun


Source : અંબાલાલ પટેલ