રાંદલ છે દયાળી દડવાવાળી - Randal Chhe Dayali Dadvavali - Gujarati & English Lyrics

રાંદલ છે દયાળી દડવાવાળી રાંદલ છે દયાળી
ભક્તોના દુઃખ હરનારી દડવાવાળી રાંદલ છે દયાળી

ધુપ ને દીપ કરી આરતી ઉતારુ ,
પ્રેમે પૂજા કરું તારી દડવાવાળી રાંદલ છે દયાળી

નવસો નવાણું હોશ ડુબાડ્યા,
નવ નવ નોરતાં રમવા પધારો
દુઃખીયાના દુઃખ હરનારી દડવાવાળી રાંદલ છે દયાળી

ગરબી મંડળની બાળાઓ માંગે
માંગે છે ભક્તિ તમારી દડવાવાળી રાંદલ છે દયાળી

રમો રમો રન્નાદે માડી દડવાવાળી
માડી રાધામંડળ પુરનારી રન્નાદે દડવાવાળી રાંદલ છે દયાળી

Randal Chhe Dayali Dadvavali

Randal chhe dayali dadavavali randal chhe dayali
Bhakton duahkha haranari dadavavali randal chhe dayali

Dhup ne dip kari arati utaru ,
Preme puj karun tari dadavavali randal chhe dayali

Navaso navanun hosh dubadya,
Nav nav noratan ramav padharo
Duahkhiyan duahkha haranari dadavavali randal chhe dayali

Garabi mandalani balao mange
Mange chhe bhakti tamari dadavavali randal chhe dayali

Ramo ramo rannade madi dadavavali
Madi radhamandal puranari rannade dadavavali randal chhe dayali