રંગ ડોલરિયો - Rang Dolariyo - Lyrics

રંગ ડોલરિયો

એક ઝાડ માથે ઝૂમખડું,
ઝૂમખડે રાતાં ફૂલ રે,
ભંવર રે રંગ ડોલરિયો.

એક ગોખ માથે ભાભલડી,
ભાભીના રાતા રંગ રે… ભંવર.

એક બેન માથે ચૂંદલડી,
ચૂંદલડીએ રાતી ભાત રે… ભંવર.

એક માંચી બેઠા સાસુજી,
સાસુની રાતી આંખ રે… ભંવર.

એક ઓરડે ઊભા જેઠાણી,
એને સેંથે લાલ સિંદુર રે… ભંવર.

એક મેડી માથે દેરાણી,
એના પગમાં રાતો રંગ રે… ભંવર.

એક ફળિયા વચ્ચે નણદલડી,
એનાં પગલાં લાલ હીંગોળ રે… ભંવર

એક ઢોલિયો પોઢ્યા પ્રીતમજી,
એના ઢોલિયાનો રંગ રાતો રે…. ભંવર

એક દરિયા કાંઠે સેજલડી,
સેજલડીએ રંગ હીંડોળ રે…. ભંવર.


ranga ḍolariyo

Ek zāḍ māthe zūmakhaḍun,
Zūmakhaḍe rātān fūl re,
Bhanvar re ranga ḍolariyo.

Ek gokh māthe bhābhalaḍī,
Bhābhīnā rātā ranga re… bhanvara.

Ek ben māthe chūndalaḍī,
Chūndalaḍīe rātī bhāt re… bhanvara.

Ek mānchī beṭhā sāsujī,
Sāsunī rātī ānkha re… bhanvara.

Ek oraḍe ūbhā jeṭhāṇī,
Ene senthe lāl sindur re… Bhanvara.

Ek meḍī māthe derāṇī,
Enā pagamān rāto ranga re… bhanvara.

Ek faḷiyā vachche naṇadalaḍī,
Enān pagalān lāl hīngoḷ re… bhanvara

Ek ḍholiyo poḍhyā prītamajī,
Enā ḍholiyāno ranga rāto re…. Bhanvara

Ek dariyā kānṭhe sejalaḍī,
Sejalaḍīe ranga hīnḍoḷ re…. Bhanvara.

શરદ પૂનમની રાતડી રંગ ડોલરિયો
માતાજી રમવા દ્યો રે રંગ ડોલરિયો

રમી ભમી ધર આવિયાં રંગ ડોલરિયો
માતાજી જમવા ધો રે રંગ ડોલરિયો

માતાએ પીરસી લાપસી રંગ ડોલરિયો
મહીં પળી એક આલ્યાં ઘી રે રંગ ડોલરિયો

શરદ પૂનમની રાતડી રંગ ડોલરિયો
સાસુજી રમવા દ્યો રે રંગ ડોલરિયો

૨મી ભમી ઘેર આવિયાં રંગ ડોલરિયો
સાસુજી જમવા દ્યો રે રંગ ડોલરિયો

બાઈજીએ પીરસ્યું બાજરિયું રંગ ડોલરિયો
મહીં ટીપું આલ્યાં તેલ રે રંગ ડોલરિયો

બળ્યું બાઈજી તારું બાજરિયું રંગ ડોલરિયો
તારા તેલમાં ટાંડી મેલ રે રંગ ડોલરિયો

માતાએ ગૂંથ્યાં માથડાં રંગ ડોલરિયો
મહી ટસર્યું લીધીત્રણ રે રંગ ડોલરિયો

સાસુએ ગૂંથ્યાં માથડાં રંગ ડોલરિયો
મહી ટોલા મેલ્યા ત્રણ રે રંગ ડોલરિયો

માતાએ ઢાળ્યા ઢોલિયા રંગ ડોલરિયો
ઓશિકે નાગરવેલ રે રંગ ડોલરિયો

સાસુએ ઢાળી ખાટલી રંગ ડોલરિયો
ઓશિકે કાળો નાગ રે રંગ ડોલરિયો

Sharad punamani ratadi ranga dolariyo
Mataji ramav dyo re ranga dolariyo

Rami bhami dhar aviyan ranga dolariyo
Mataji jamav dho re ranga dolariyo

Matae pirasi lapasi ranga dolariyo
Mahin pali ek alyan ghi re ranga dolariyo

Sharad punamani ratadi ranga dolariyo
Sasuji ramav dyo re ranga dolariyo

2mi bhami gher aviyan ranga dolariyo
Sasuji jamav dyo re ranga dolariyo

Baijie pirasyun bajariyun ranga dolariyo
Mahin tipun alyan tel re ranga dolariyo

Balyun baiji tarun bajariyun ranga dolariyo
Tar telaman tandi mel re ranga dolariyo

Matae gunthyan mathadan ranga dolariyo
Mahi ṭasaryun lidhitran re ranga dolariyo

Sasue gunthyan mathadan ranga dolariyo
Mahi tol melya tran re ranga dolariyo

Matae dhalya dholiya ranga dolariyo
Oshike nagaravel re ranga dolariyo

Sasue dhali khaṭali ranga dolariyo
Oshike kalo nag re ranga dolariyo