રંગ વાદળી - Ranga Vadali - Lyrics

રંગ વાદળી

લીલા છે મોર કાળી વાદળી રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

વરસ્યા વિણ શાને વહ્યાં જાવ રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

ઝૂરે બાપૈયા: ઝૂરે ઝાડવાં રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

તરસ્યા નદીઓ તે કેરા તીર રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

ઝાઝા દા’ડાના દીધા વાયદા રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

બેઠાં આશાએ બાર માસ રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

ઊંચા આકાશની અટારીએ રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

ઊભાં શાને વિખેરી વેણ્ય રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

ઓઢી છે ઇંદ્ર-ધનુ ઓઢણી રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

મેલ્યા બે છેડલા ઢળંત રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

આષાઢી બીજની આડ્યો કરી રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

તારાની ટીલડી લલાટ રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

કાંડે તે વીજ કેરી કાંકણી રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

વાદળ-ગંગાનો ગળે હાર રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

લાંબા તે કાલની વિજોગણી રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

કાઢો છો કોને કાજ દોટ રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

જળ રે દેવીની તમે દીકરી રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

દાદા રૂડા તે રવિ ભાણ રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

જનનીની પ્રીત ક્યમ વીસર્યાં રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

દાદાના તાપ શેં સે’વાય રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

આવો આકાશની અધીશ્વરી રે
પૃથ્વીનાં પંખીડાં પોકારે રે

ટાંપી ટાંપીને મોર ટૌકિયા રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

આવો, અમીની ભરેલ બેન રે
એક વાર ઊભાં રો’, રંગ વાદળી!

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Ranga Vadali

Lil chhe mor kali vadali re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Varasya vin shane vahyan jav re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Zure bapaiya: zure zadavan re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Tarasya nadio te ker tir re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Zaz da’dan didh vayad re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Bethan ashae bar mas re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Uncha akashani atarie re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Ubhan shane vikheri venya re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Odhi chhe indra-dhanu odhani re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Melya be chhedal dhalanṭa re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Ashadhi bijani adyo kari re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Tarani tiladi lalat re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Kande te vij keri kankani re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Vadala-gangano gale har re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Lanba te kalani vijogani re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Kadho chho kone kaj dot re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Jal re devini tame dikari re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Dad rud te ravi bhan re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Jananini prit kyam visaryan re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Dadan tap shen se’vaya re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Avo akashani adhishvari re
Pruthvinan pankhidan pokare re

Tanpi tanpine mor taukiya re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

Avo, amini bharel ben re
Ek var ubhan ro’, ranga vadali!

-Zaverachanda Meghani

Source: Mavjibhai