રંગદાર ચૂડલો ને રંગદાર ચૂડલી - Rangadar Chudalo Ne Rangadar Chudali - Gujarati

રંગદાર ચૂડલો ને રંગદાર ચૂડલી

ગરબો ઘૂમે ભવાની મા લૂમે ને ઝૂમે ભવાની મા
ગરબો ઘૂમે ભવાની મા લૂમે ને ઝૂમે ભવાની મા

સાકરિયો સાદ એનો ગગનને ચૂમે રે ભવાની મા
ગરબો ઘૂમે ભવાની મા
ગરબો ઘૂમે ભવાની મા લૂમે ને ઝૂમે ભવાની મા

હે… રંગદાર ચૂડલો ને રંગદાર ચૂડલી
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ

રંગદાર ચૂડલો ને રંગદાર ચૂડલી
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ

રંગદાર ઘાઘરામાં રણકે છે ઘૂઘરી
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ

હાથે પગે મેંદી મેલી ગજરે ગૂંથી ચમેલી
હાથે પગે મેંદી મેલી ગજરે ગૂંથી ચમેલી
રમવાને રંગભર રાત રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ

રંગદાર ચૂડલો ને રંગદાર ચૂડલી
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ

માથે માંડવડી ને હાથમાં જુવારા
ભીનાં ભીનાં કંકુનાં પગલાં મા તારા
ભીનાં ભીનાં કંકુનાં પગલાં મા તારા

રંગદાર રાતમાં રમવા ફુદરડી
ગરબાનો ઘડ્યો નવો ઘાટ રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ

રંગદાર ચૂડલો ને રંગદાર ચૂડલી
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ

એ ઓમ રીમ દીમ દીમ દીમ દીમ
રીમ દીમ દીમ દીમ
દીધી તાળી ખપ્પરવાળી વાઘેશ્વરી અંબા મહાકાળી
એવી ભોળી માની જોડી
જડે નહિ જગમાં ભક્ત દુઃખ ભંજનવાળી
એવી આશા પૂરી કર આશાપુરી મા
બહુચર મા ભદરકાળી રે જી જી
બહુચર મા ભદરકાળી

રંગદાર શોભા માની રંગદાર બંગડી
જગજનની સાક્ષાત રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ

રંગદાર ચૂડલો ને રંગદાર ચૂડલી
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ રે ભવાની મા
ગરબો જૂએ છે તારી વાટ


रंगदार चूडलो ने रंगदार चूडली

गरबो घूमे भवानी मा लूमे ने झूमे भवानी मा
गरबो घूमे भवानी मा लूमे ने झूमे भवानी मा

साकरियो साद एनो गगनने चूमे रे भवानी मा
गरबो घूमे भवानी मा
गरबो घूमे भवानी मा लूमे ने झूमे भवानी मा

हे… रंगदार चूडलो ने रंगदार चूडली
गरबो जूए छे तारी वाट रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट

रंगदार चूडलो ने रंगदार चूडली
गरबो जूए छे तारी वाट रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट

रंगदार घाघरामां रणके छे घूघरी
गरबो जूए छे तारी वाट रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट

हाथे पगे मेंदी मेली गजरे गूंथी चमेली
हाथे पगे मेंदी मेली गजरे गूंथी चमेली
रमवाने रंगभर रात रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट

रंगदार चूडलो ने रंगदार चूडली
गरबो जूए छे तारी वाट रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट

माथे मांडवडी ने हाथमां जुवारा
भीनां भीनां कंकुनां पगलां मा तारा
भीनां भीनां कंकुनां पगलां मा तारा

रंगदार रातमां रमवा फुदरडी
गरबानो घड्यो नवो घाट रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट

रंगदार चूडलो ने रंगदार चूडली
गरबो जूए छे तारी वाट रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट

ए ओम रीम दीम दीम दीम दीम
रीम दीम दीम दीम
दीधी ताळी खप्परवाळी वाघेश्वरी अंबा महाकाळी
एवी भोळी मानी जोडी
जडे नहि जगमां भक्त दुःख भंजनवाळी
एवी आशा पूरी कर आशापुरी मा
बहुचर मा भदरकाळी रे जी जी
बहुचर मा भदरकाळी

रंगदार शोभा मानी रंगदार बंगडी
जगजननी साक्षात रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट

रंगदार चूडलो ने रंगदार चूडली
गरबो जूए छे तारी वाट रे भवानी मा
गरबो जूए छे तारी वाट


Rangadar Chudalo Ne Rangadar Chudali

Garabo ghume bhavani ma lume ne zume bhavani ma
Garabo ghume bhavani ma lume ne zume bhavani ma

Sakariyo sad eno gaganane chume re bhavani ma
Garabo ghume bhavani ma
Garabo ghume bhavani ma lume ne zume bhavani ma

He… rangadar chudalo ne rangadar chudali
Garabo jue chhe tari vat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata

Rangadar chudalo ne rangadar chudali
Garabo jue chhe tari vat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata

Rangadar ghagharaman ranake chhe ghughari
Garabo jue chhe tari vat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata

Hathe page mendi meli gajare gunthi chameli
Hathe page mendi meli gajare gunthi chameli
Ramavane rangabhar rat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata

Rangadar chudalo ne rangadar chudali
Garabo jue chhe tari vat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata

Mathe mandavadi ne hathaman juvara
Bhinan bhinan kankunan pagalan ma tara
Bhinan bhinan kankunan pagalan ma tara

Rangadar rataman ramava fudaradi
Garabano ghadyo navo ghat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata

Rangadar chudalo ne rangadar chudali
Garabo jue chhe tari vat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata

E om rim dim dim dim dima
Rim dim dim dima
Didhi tali khapparavali vagheshvari anba mahakali
Evi bholi mani jodi
Jade nahi jagaman bhakta duahkh bhanjanavali
Evi asha puri kar ashapuri ma
Bahuchar ma bhadarakali re ji ji
Bahuchar ma bhadarakali

Rangadar shobha mani rangadar bangadi
Jagajanani sakshat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata

Rangadar chudalo ne rangadar chudali
Garabo jue chhe tari vat re bhavani ma
Garabo jue chhe tari vata


Rangadār chūḍalo ne rangadār chūḍalī

Garabo ghūme bhavānī mā lūme ne zūme bhavānī mā
Garabo ghūme bhavānī mā lūme ne zūme bhavānī mā

Sākariyo sād eno gaganane chūme re bhavānī mā
Garabo ghūme bhavānī mā
Garabo ghūme bhavānī mā lūme ne zūme bhavānī mā

He… rangadār chūḍalo ne rangadār chūḍalī
Garabo jūe chhe tārī vāṭ re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa

Rangadār chūḍalo ne rangadār chūḍalī
Garabo jūe chhe tārī vāṭ re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa

Rangadār ghāgharāmān raṇake chhe ghūgharī
Garabo jūe chhe tārī vāṭ re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa

Hāthe page mendī melī gajare gūnthī chamelī
Hāthe page mendī melī gajare gūnthī chamelī
Ramavāne rangabhar rāt re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa

Rangadār chūḍalo ne rangadār chūḍalī
Garabo jūe chhe tārī vāṭ re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa

Māthe mānḍavaḍī ne hāthamān juvārā
Bhīnān bhīnān kankunān pagalān mā tārā
Bhīnān bhīnān kankunān pagalān mā tārā

Rangadār rātamān ramavā fudaraḍī
Garabāno ghaḍyo navo ghāṭ re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa

Rangadār chūḍalo ne rangadār chūḍalī
Garabo jūe chhe tārī vāṭ re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa

E om rīm dīm dīm dīm dīma
Rīm dīm dīm dīma
Dīdhī tāḷī khapparavāḷī vāgheshvarī anbā mahākāḷī
Evī bhoḷī mānī joḍī
Jaḍe nahi jagamān bhakta duahkh bhanjanavāḷī
Evī āshā pūrī kar āshāpurī mā
Bahuchar mā bhadarakāḷī re jī jī
Bahuchar mā bhadarakāḷī

Rangadār shobhā mānī rangadār bangaḍī
Jagajananī sākṣhāt re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa

Rangadār chūḍalo ne rangadār chūḍalī
Garabo jūe chhe tārī vāṭ re bhavānī mā
Garabo jūe chhe tārī vāṭa


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે, વેલજીભાઈ ગજ્જર
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ દાદા હો દીકરી (૧૯૭૭)