રંગે રમે આનંદે રમે - Range Rame Anande Rame - Lyrics

રંગે રમે આનંદે રમે

ગે રમે આનંદે રમે રે, આજ નવદુર્ગા રંગે રમે

આદિત્યે આવિયા અલબેલી
મંડપમાં મતવાલા રે ભમે
રંગે રમે આનંદે રમે રે, આજ નવદુર્ગા રંગે રમે

સોળ શણગાર માને અંગે સુહાવે
હીરલા રતન માને અંગે સમે
આજ નવદુર્ગા રંગે રમે

મંગળવારે માજી છે ઉમંગમાં
ચાચર આવીને ગરબે રમે
આજ નવદુર્ગા રંગે રમે

બુધવારે માજી બેઠા વિરાજે
રાસ વિલાસ માએ ગાયો છે
આજ નવદુર્ગા રંગે રમે

ગુરુવારે મા ગરબે રમે છે
ચંદન પુષ્પ તે માને ગમે
આજ નવદુર્ગા રંગે રમે

શુક્રવારે માજી ભાવ ધરીને
હેતે રમે તે માને ગમે
આજ નવદુર્ગા રંગે રમે

શનિવારે મહાકાળી થયા છે
ભક્ત ભોજન માને ગમતા જમે
આજ નવદુર્ગા રંગે રમે

વલ્લભ કહે માને ભાવે ભજો ને
રાસ વિલાસ ગાયો સૌએ અમે
આજ નવદુર્ગા રંગે રમે


Range Rame Anande Rame

Ge rame anande rame re, aj navadurga range rame

Aditye aviya alabeli
Mandapaman mataval re bhame
Range rame anande rame re, aj navadurga range rame

Sol shanagar mane ange suhave
Hiral ratan mane ange same
Aj navadurga range rame

Mangalavare maji chhe umangaman
Chachar avine garabe rame
Aj navadurga range rame

Budhavare maji beth viraje
Ras vilas mae gayo chhe
Aj navadurga range rame

Guruvare m garabe rame chhe
Chandan pushpa te mane game
Aj navadurga range rame

Shukravare maji bhav dharine
Hete rame te mane game
Aj navadurga range rame

Shanivare mahakali thaya chhe
Bhakṭa bhojan mane gamat jame
Aj navadurga range rame

Vallabh kahe mane bhave bhajo ne
Ras vilas gayo saue ame
Aj navadurga range rame

Source: Mavjibhai