રાતી રાતી પારેવાંની આંખડી - Rati Rati Parevanni Ankhadi - Gujarati

રાતી રાતી પારેવાંની આંખડી

રાતી રાતી પારેવાંની આંખડી
ઝમકારા લાલ!
ચ-ટ-ક ચણોઠી રાતીચોળ
અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો.

લાલ રતન પૂરવમાં વેર્યાં
સુરખી અદ્‌ભુત ઊંડી રે
આથમણી મનમોજી રંગત
છલકે તાંબાકૂંડી રે
ઝમકારા લાલ!

નયણાં નભને ઝીલે જોડાજોડ:
અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો.

અત્તરની ફોરમ મેંદીના
અંતરમાં મતવાલી રે
લીલો રંગ લપાવી બેઠો
લાજશરમની લાલી રે
ઝમકારા લાલ!

મનડું મેંદી ઝીણો છોડ:
અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો.


राती राती पारेवांनी आंखडी

राती राती पारेवांनी आंखडी
झमकारा लाल!
च-ट-क चणोठी रातीचोळ
अमने रस्तामां रंग लाग्यो रातो जी रातो.

लाल रतन पूरवमां वेर्यां
सुरखी अद्‌भुत ऊंडी रे
आथमणी मनमोजी रंगत
छलके तांबाकूंडी रे
झमकारा लाल!

नयणां नभने झीले जोडाजोड:
अमने रस्तामां रंग लाग्यो रातो जी रातो.

अत्तरनी फोरम मेंदीना
अंतरमां मतवाली रे
लीलो रंग लपावी बेठो
लाजशरमनी लाली रे
झमकारा लाल!

मनडुं मेंदी झीणो छोड:
अमने रस्तामां रंग लाग्यो रातो जी रातो.


Rati Rati Parevanni Ankhadi

Rati rati parevanni ankhadi
Zamakara lala! Cha-ta-k chanothi ratichola
Amane rastaman ranga lagyo rato ji rato.

Lal ratan puravaman veryan
surakhi adbhut undi re
Athamani manamoji rangata
chhalake tanbakundi re
Zamakara lala!

Nayanan nabhane zile jodajoda:
Amane rastaman ranga lagyo rato ji rato.

Attarani foram mendina
antaraman matavali re
Lilo ranga lapavi betho
lajasharamani lali re
Zamakara lala!

Manadun mendi zino chhoda:
Amane rastaman ranga lagyo rato ji rato.


Rātī rātī pārevānnī ānkhaḍī

Rātī rātī pārevānnī ānkhaḍī
Zamakārā lāla! Cha-ṭa-k chaṇoṭhī rātīchoḷa
Amane rastāmān ranga lāgyo rāto jī rāto.

Lāl ratan pūravamān veryān
surakhī adbhut ūnḍī re
Āthamaṇī manamojī rangata
chhalake tānbākūnḍī re
Zamakārā lāla!

Nayaṇān nabhane zīle joḍājoḍa:
Amane rastāmān ranga lāgyo rāto jī rāto.

Attaranī foram mendīnā
antaramān matavālī re
Līlo ranga lapāvī beṭho
lājasharamanī lālī re
Zamakārā lāla!

Manaḍun mendī zīṇo chhoḍa:
Amane rastāmān ranga lāgyo rāto jī rāto.


Source : વેણીભાઈ પુરોહિત