રાતી રાતી પારેવાંની આંખડી - Rati Rati Parevanni Ankhadi - Lyrics

રાતી રાતી પારેવાંની આંખડી

રાતી રાતી પારેવાંની આંખડી
ઝમકારા લાલ!
ચ-ટ-ક ચણોઠી રાતીચોળ
અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો.

લાલ રતન પૂરવમાં વેર્યાં
સુરખી અદ્‌ભુત ઊંડી રે
આથમણી મનમોજી રંગત
છલકે તાંબાકૂંડી રે
ઝમકારા લાલ!

નયણાં નભને ઝીલે જોડાજોડ:
અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો.

અત્તરની ફોરમ મેંદીના
અંતરમાં મતવાલી રે
લીલો રંગ લપાવી બેઠો
લાજશરમની લાલી રે
ઝમકારા લાલ!

મનડું મેંદી ઝીણો છોડ:
અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો.

-વેણીભાઈ પુરોહિત


Rati Rati Parevanni Ankhadi

Rati rati parevanni ankhadi
Zamakar lala! Cha-ṭa-k chanothi ratichola
Amane rastaman ranga lagyo rato ji rato.

Lal ratan puravaman veryan
surakhi adbhut undi re
Athamani manamoji rangata
chhalake tanbakundi re
Zamakar lala!

Nayanan nabhane zile jodajoda:
Amane rastaman ranga lagyo rato ji rato.

Attarani foram mendina
antaraman matavali re
Lilo ranga lapavi betho
lajasharamani lali re
Zamakar lala!

Manadun mendi zino chhoda:
Amane rastaman ranga lagyo rato ji rato.

-Venibhai Purohita

સ્વરઃ સુમન કલ્યાણપુર
Source: Mavjibhai