રાતું નીરખું ફૂલ રતુમ્બલ - Ratun Nirakhun Ful Ratumbala - Gujarati

રાતું નીરખું ફૂલ રતુમ્બલ

રાતું નીરખું ફૂલ રતુમ્બલ
તરુવર કેરી ડાળ
મને સાંભરે મારું બાળ!
રૂપ નીતરતો…
રૂપ નીતરતો ચાંદલિયો ઊગ્યો
સરવર કેરી પાળ
મને સાંભરે મારું બાળ!

કોણ એને ઉની હૂંફે સુવાડે…
ભૂખ્યાંને દૂધડાં પા’શે?
નાનકડાં એના નેન-કટોરે
નિંદર કેમ ભરાશે?
એની પાપા પગલી ચાલ
મને સાંભરે મારું બાળ!

બોલીમાં બોલનું તોલ ન તોયે
મા… મા… કહી બોલાવે
નાનકડી એની આંગળીએ
મારું રોતું મુખ હસાવે
એના ફૂલગુલાબી ગાલ
મને સાંભરે મારું બાળ!


रातुं नीरखुं फूल रतुम्बल

रातुं नीरखुं फूल रतुम्बल
तरुवर केरी डाळ
मने सांभरे मारुं बाळ!
रूप नीतरतो…
रूप नीतरतो चांदलियो ऊग्यो
सरवर केरी पाळ
मने सांभरे मारुं बाळ!

कोण एने उनी हूंफे सुवाडे…
भूख्यांने दूधडां पा’शे?
नानकडां एना नेन-कटोरे
निंदर केम भराशे?
एनी पापा पगली चाल
मने सांभरे मारुं बाळ!

बोलीमां बोलनुं तोल न तोये
मा… मा… कही बोलावे
नानकडी एनी आंगळीए
मारुं रोतुं मुख हसावे
एना फूलगुलाबी गाल
मने सांभरे मारुं बाळ!


Ratun Nirakhun Ful Ratumbala

Ratun nirakhun ful ratumbal
taruvar keri dala
mane sanbhare marun bala! Rup nitarato…
Rup nitarato chandaliyo ugyo
saravar keri pala
mane sanbhare marun bala!

Kon ene uni hunfe suvade…
bhukhyanne dudhadan pa’she? Nanakadan ena nena-katore
nindar kem bharashe? Eni papa pagali chal
mane sanbhare marun bala!

Boliman bolanun tol n toye
ma… Ma… kahi bolave
Nanakadi eni angalie
marun rotun mukh hasave
Ena fulagulabi gal
mane sanbhare marun bala!


Rātun nīrakhun fūl ratumbala

Rātun nīrakhun fūl ratumbal
taruvar kerī ḍāḷa
mane sānbhare mārun bāḷa! Rūp nītarato…
Rūp nītarato chāndaliyo ūgyo
saravar kerī pāḷa
mane sānbhare mārun bāḷa!

Koṇ ene unī hūnfe suvāḍe…
bhūkhyānne dūdhaḍān pā’she? Nānakaḍān enā nena-kaṭore
nindar kem bharāshe? Enī pāpā pagalī chāl
mane sānbhare mārun bāḷa!

Bolīmān bolanun tol n toye
mā… Mā… kahī bolāve
Nānakaḍī enī āngaḷīe
mārun rotun mukh hasāve
Enā fūlagulābī gāl
mane sānbhare mārun bāḷa!


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીતઃ પ્રહ્લાદ પારેખ
સંગીતઃ અજિત મરચંટ
ચિત્રપટઃ લગ્નમંડપ (૧૯૫૦)