રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો - Re Mūvā Chhetarīne Lāvyo - Lyrics

રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

એલા તું તો કેતો’તો મારે મોટા મોટા બંગલા
ઘેર આવીને જોયું ત્યારે ઝૂંપડી મળે નહિ

 તારા ટાંટીયા તોડું રે, તારા ડેબા ભાંગુ રે
 તારો ઓટલો કૂટું રે, તારો લાડવો વાળું રે
             રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

અલ્યા તું તો કેતો’તો મારે મોટર ને ગાડીયું
ઘેર આવીને જોયું ત્યારે સાઈકલ મળે નહિ

 તારા ટાંટીયા તોડું રે, તારા ડેબા ભાંગુ રે
 તારો ઓટલો કૂટું રે, તારો લાડવો વાળું રે
             રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

એલા તું તો કેતો’તો મારે ભગરી ભેહું દૂઝે
ઘેર આવીને જોયું ત્યારે બકરી મળે નહિ

 તારા ટાંટીયા તોડું રે, તારા ડેબા ભાંગુ રે
 તારો ઓટલો કૂટું રે, તારો લાડવો વાળું રે
             રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

એલ્યા તું તો કેતો’તો મારે ખેતર ને વાડિયું
ઘેર આવીને જોયું ત્યારે શેઢો મળે નહિ

 તારા ટાંટીયા તોડું રે, તારા ડેબા ભાંગુ રે
 તારો ઓટલો કૂટું રે, તારો લાડવો વાળું રે
             રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

એલા તું તો કેતો’તો ખાવા મેવા મીઠાયું
ઘેર આવીને જોયું તો કુશકી મળે નહિ

 તારા ટાંટીયા તોડું રે, તારા ડેબા ભાંગુ રે
 તારો ઓટલો કૂટું રે, તારો લાડવો વાળું રે
             રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

અલ્યા તું તો કેતો’તો દૈશ કાંબી ને કડલાં
ઘેર આવીને જોયું તો વીંટી મળે નહિ

 તારા ટાંટીયા તોડું રે, તારા ડેબા ભાંગુ રે
 તારો ઓટલો કૂટું રે, તારો લાડવો વાળું રે
             રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

અલ્યા તું તો કેતો’તો મારે હીરના ચીર છે
ઘેર આવીને જોયું તો પોતડી મળે નહિ

 તારા ટાંટીયા તોડું રે, તારા ડેબા ભાંગુ રે
 તારો ઓટલો કૂટું રે, તારો લાડવો વાળું રે
             રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

અલ્યા તું તો કેતો’તો મારે વાસણના ઢગલા
ઘેર આવીને જોયું તો તાવડી મળે નહિ

 તારા ટાંટીયા તોડું રે, તારા ડેબા ભાંગુ રે
 તારો ઓટલો કૂટું રે, તારો લાડવો વાળું રે
             રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

Re Mūvā Chhetarīne Lāvyo

Elā tun to keto’to māre moṭā moṭā bangalā
Gher āvīne joyun tyāre zūnpaḍī maḷe nahi

 tārā ṭānṭīyā toḍun re, tārā ḍebā bhāngu re
 tāro oṭalo kūṭun re, tāro lāḍavo vāḷun re
             re mūvā chhetarīne lāvyo

Alyā tun to keto’to māre moṭar ne gāḍīyun
Gher āvīne joyun tyāre sāīkal maḷe nahi

 tārā ṭānṭīyā toḍun re, tārā ḍebā bhāngu re
 tāro oṭalo kūṭun re, tāro lāḍavo vāḷun re
             re mūvā chhetarīne lāvyo

Elā tun to keto’to māre bhagarī bhehun dūze
Gher āvīne joyun tyāre bakarī maḷe nahi

 tārā ṭānṭīyā toḍun re, tārā ḍebā bhāngu re
 tāro oṭalo kūṭun re, tāro lāḍavo vāḷun re
             re mūvā chhetarīne lāvyo

Elyā tun to keto’to māre khetar ne vāḍiyun
Gher āvīne joyun tyāre sheḍho maḷe nahi

 tārā ṭānṭīyā toḍun re, tārā ḍebā bhāngu re
 tāro oṭalo kūṭun re, tāro lāḍavo vāḷun re
             re mūvā chhetarīne lāvyo

Elā tun to keto’to khāvā mevā mīṭhāyun
Gher āvīne joyun to kushakī maḷe nahi

 tārā ṭānṭīyā toḍun re, tārā ḍebā bhāngu re
 tāro oṭalo kūṭun re, tāro lāḍavo vāḷun re
             re mūvā chhetarīne lāvyo

Alyā tun to keto’to daish kānbī ne kaḍalān
Gher āvīne joyun to vīnṭī maḷe nahi

 tārā ṭānṭīyā toḍun re, tārā ḍebā bhāngu re
 tāro oṭalo kūṭun re, tāro lāḍavo vāḷun re
             re mūvā chhetarīne lāvyo

Alyā tun to keto’to māre hīranā chīr chhe
Gher āvīne joyun to potaḍī maḷe nahi

 tārā ṭānṭīyā toḍun re, tārā ḍebā bhāngu re
 tāro oṭalo kūṭun re, tāro lāḍavo vāḷun re
             re mūvā chhetarīne lāvyo

Alyā tun to keto’to māre vāsaṇanā ḍhagalā
Gher āvīne joyun to tāvaḍī maḷe nahi

 tārā ṭānṭīyā toḍun re, tārā ḍebā bhāngu re
 tāro oṭalo kūṭun re, tāro lāḍavo vāḷun re
             re mūvā chhetarīne lāvyo

Source: Mavjibhai