રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે - Rumazum Rumazum Nepur Vage - Gujarati

રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે

રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
રોમ રોમમાં આતમ જાગે
વસંતને દરબાર અનેરો ઝાંઝરિયો ઝણકાર

રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
વાગે છૂમ વાગે છૂમ વાગે છૂમ છૂમ

ઝાંઝ ને પખવાજ, બંસરી
સૂરીલી શરણાઈ સકળ જે
વીણાને રણકાર અનેરો ઝાંઝરિયો ઝણકાર
રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
વાગે છૂમ વાગે છૂમ વાગે છૂમ છૂમ

મૃદંગ તાલે નર્તકી છમકે
તાલે તાલે દીવડા દમકે
મૃદંગને પડકાર અનેરો ઝાંઝરિયો ઝણકાર
રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
વાગે છૂમ વાગે છૂમ વાગે છૂમ છૂમ

રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નર્તકી નાચે
નર્તન પોતે થૈ થૈ નાચે
સસ નીની ગગ પમપ
નીની ગગ પપ મગમ
ગગ સસ પમ ગરગ
પપ મમ ગગ ગરેસા
ગમપ ગમપ ગમપ પ

રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
રોમ રોમમાં આતમ જાગે
વસંતને દરબાર અનેરો ઝાંઝરિયો ઝણકાર

રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ નેપુર વાગે
વાગે છૂમ વાગે છૂમ વાગે છૂમ છૂમ


रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे

रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
रोम रोममां आतम जागे
वसंतने दरबार अनेरो झांझरियो झणकार

रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
वागे छूम वागे छूम वागे छूम छूम

झांझ ने पखवाज, बंसरी
सूरीली शरणाई सकळ जे
वीणाने रणकार अनेरो झांझरियो झणकार
रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
वागे छूम वागे छूम वागे छूम छूम

मृदंग ताले नर्तकी छमके
ताले ताले दीवडा दमके
मृदंगने पडकार अनेरो झांझरियो झणकार
रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
वागे छूम वागे छूम वागे छूम छूम

रूमझूम रूमझूम नर्तकी नाचे
नर्तन पोते थै थै नाचे
सस नीनी गग पमप
नीनी गग पप मगम
गग सस पम गरग
पप मम गग गरेसा
गमप गमप गमप प

रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
रोम रोममां आतम जागे
वसंतने दरबार अनेरो झांझरियो झणकार

रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
रूमझूम रूमझूम नेपुर वागे
वागे छूम वागे छूम वागे छूम छूम


Rumazum Rumazum Nepur Vage

Rumazum rumazum nepur vage
Rumazum rumazum nepur vage
Rom romaman atam jage
Vasantane darabar anero zanzariyo zanakara

Rumazum rumazum nepur vage
Rumazum rumazum nepur vage
Vage chhum vage chhum vage chhum chhuma

Zanza ne pakhavaja, bansari
Surili sharanai sakal je
Vinane ranakar anero zanzariyo zanakara
Rumazum rumazum nepur vage
Vage chhum vage chhum vage chhum chhuma

Mrudanga tale nartaki chhamake
Tale tale divada damake
Mrudangane padakar anero zanzariyo zanakara
Rumazum rumazum nepur vage
Vage chhum vage chhum vage chhum chhuma

Rumazum rumazum nartaki nache
Nartan pote thai thai nache
Sas nini gag pamapa
Nini gag pap magama
Gag sas pam garaga
Pap mam gag garesa
Gamap gamap gamap pa

Rumazum rumazum nepur vage
Rumazum rumazum nepur vage
Rom romaman atam jage
Vasantane darabar anero zanzariyo zanakara

Rumazum rumazum nepur vage
Rumazum rumazum nepur vage
Vage chhum vage chhum vage chhum chhuma


Rūmazūm rūmazūm nepur vāge

Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Rom romamān ātam jāge
Vasantane darabār anero zānzariyo zaṇakāra

Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Vāge chhūm vāge chhūm vāge chhūm chhūma

Zānza ne pakhavāja, bansarī
Sūrīlī sharaṇāī sakaḷ je
Vīṇāne raṇakār anero zānzariyo zaṇakāra
Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Vāge chhūm vāge chhūm vāge chhūm chhūma

Mṛudanga tāle nartakī chhamake
Tāle tāle dīvaḍā damake
Mṛudangane paḍakār anero zānzariyo zaṇakāra
Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Vāge chhūm vāge chhūm vāge chhūm chhūma

Rūmazūm rūmazūm nartakī nāche
Nartan pote thai thai nāche
Sas nīnī gag pamapa
Nīnī gag pap magama
Gag sas pam garaga
Pap mam gag garesā
Gamap gamap gamap pa

Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Rom romamān ātam jāge
Vasantane darabār anero zānzariyo zaṇakāra

Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Rūmazūm rūmazūm nepur vāge
Vāge chhūm vāge chhūm vāge chhūm chhūma


Source : સ્વર: ચંદ્રિકા દેસાઈ