સાચા સાધુ એમ ઓળખાય - Sacha Sadhu Em Olakhaya - Gujarati

સાચા સાધુ એમ ઓળખાય

હરિરસ પીએ, બીજાને પાય
સાચા સાધુ એમ ઓળખાય
એ જી સાચા સંતો એમ ઓળખાય

સાગર જેવાં દલડાં જેનાં, કદી રે ના છલકાય;
ઝેરનાં પિયાલાં જીરવીને જાણે, અમૃત સૌને પાય
એ જી સાચા સાધુ એમ ઓળખાય
એ જી સાચા સંતો એમ ઓળખાય

સોના જેવા શુદ્ધ છતાં યે અગ્નિમાં ઓરાય;
કસોટીટાણે ઓછા ન ઊતરે સો ટચના રે થાય
એ જી સાચા સાધુ એમ ઓળખાય
એ જી સાચા સંતો એમ ઓળખાય

ગુરુપ્રતાપે કહે પુરુષોત્તમ
સંગ એનો સુખદાયી
કરમસંજોગે જો કોઈ સાંપડે તો
ભાગ્ય આખું પલટાય
એ જી સાચા સાધુ એમ ઓળખાય
એ જી સાચા સંતો એમ ઓળખાય


साचा साधु एम ओळखाय

हरिरस पीए, बीजाने पाय
साचा साधु एम ओळखाय
ए जी साचा संतो एम ओळखाय

सागर जेवां दलडां जेनां, कदी रे ना छलकाय;
झेरनां पियालां जीरवीने जाणे, अमृत सौने पाय
ए जी साचा साधु एम ओळखाय
ए जी साचा संतो एम ओळखाय

सोना जेवा शुद्ध छतां ये अग्निमां ओराय;
कसोटीटाणे ओछा न ऊतरे सो टचना रे थाय
ए जी साचा साधु एम ओळखाय
ए जी साचा संतो एम ओळखाय

गुरुप्रतापे कहे पुरुषोत्तम
संग एनो सुखदायी
करमसंजोगे जो कोई सांपडे तो
भाग्य आखुं पलटाय
ए जी साचा साधु एम ओळखाय
ए जी साचा संतो एम ओळखाय


Sacha Sadhu Em Olakhaya

Hariras pie, bijane paya
Sacha sadhu em olakhaya
E ji sacha santo em olakhaya

Sagar jevan daladan jenan, kadi re na chhalakaya;
Zeranan piyalan jiravine jane, amrut saune paya
E ji sacha sadhu em olakhaya
E ji sacha santo em olakhaya

Sona jeva shudda chhatan ye agniman oraya;
Kasotitane ochha n utare so tachana re thaya
E ji sacha sadhu em olakhaya
E ji sacha santo em olakhaya

Gurupratape kahe purushottama
Sanga eno sukhadayi
Karamasanjoge jo koi sanpade to
Bhagya akhun palataya
E ji sacha sadhu em olakhaya
E ji sacha santo em olakhaya


Sāchā sādhu em oḷakhāya

Hariras pīe, bījāne pāya
Sāchā sādhu em oḷakhāya
E jī sāchā santo em oḷakhāya

Sāgar jevān dalaḍān jenān, kadī re nā chhalakāya;
Zeranān piyālān jīravīne jāṇe, amṛut saune pāya
E jī sāchā sādhu em oḷakhāya
E jī sāchā santo em oḷakhāya

Sonā jevā shudḍa chhatān ye agnimān orāya;
Kasoṭīṭāṇe ochhā n ūtare so ṭachanā re thāya
E jī sāchā sādhu em oḷakhāya
E jī sāchā santo em oḷakhāya

Gurupratāpe kahe puruṣhottama
Sanga eno sukhadāyī
Karamasanjoge jo koī sānpaḍe to
Bhāgya ākhun palaṭāya
E jī sāchā sādhu em oḷakhāya
E jī sāchā santo em oḷakhāya


Source : પરંપરાગત ભજન
સ્વરઃ હસન ઈસ્માઈલ સોલંકી
સંગીતઃ ઈસ્માઈલ વાલેરા