સાગ સીસમનો ઢોલિયો - Sāg Sīsamano Dholiyo - Lyrics

સાગ સીસમનો ઢોલિયો

સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા
અમરા ડમરાનાં વાણ મારા વાલમા
સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા

તિયાં ચડી શ્રીકૃષ્ણ પોઢે મારા વાલમા
રુકમણી ઢોળે છે વાય મારા વાલમા
સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા

વાય ઢોળંતાં પૂછિયું મારા વાલમા
સ્વામી અમને ચૂંદડિયુંની હોંશ મારા વાલમા
સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા

કેવાં તે રંગમાં રંગાવું મારા વાલમા
કેવી કેવી પડાવશું ભાત મારા વાલમા
સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા

કસુંબલ રંગમાં રંગાવો મારા વાલમા
ઝીણી ઝીણી ચોખલિયાળી ભાત મારા વાલમા
સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા

ઓઢી પહેરીને પાણી સંચર્યાં રે વાલમા
જોઈ રિયા નગરીના લોક મારા વાલમા
સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા

કેવા તે કુળના છોરું મારા વાલમા
કેવા તે કુળના વહુઆરું મારા વાલમા
સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા

માધવકુળના છોરું મારા વાલમા
જાદવકુળના વહુઆરું મારા વાલમા
સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા

સાગ સીસમનો ઢોલિયો રે વાલમા


Sāg Sīsamano Dholiyo

Sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā
Amarā ḍamarānān vāṇ mārā vālamā
sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Tiyān chaḍī shrīkṛuṣhṇa poḍhe mārā vālamā
Rukamaṇī ḍhoḷe chhe vāya mārā vālamā
sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Vāya ḍhoḷantān pūchhiyun mārā vālamā
Svāmī amane chūndaḍiyunnī honsha mārā vālamā
sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Kevān te rangamān rangāvun mārā vālamā
Kevī kevī paḍāvashun bhāt mārā vālamā
sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Kasunbal rangamān rangāvo mārā vālamā
Zīṇī zīṇī chokhaliyāḷī bhāt mārā vālamā
sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Oḍhī paherīne pāṇī sancharyān re vālamā
Joī riyā nagarīnā lok mārā vālamā
sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Kevā te kuḷanā chhorun mārā vālamā
Kevā te kuḷanā vahuārun mārā vālamā
sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Mādhavakuḷanā chhorun mārā vālamā
Jādavakuḷanā vahuārun mārā vālamā
sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Sāg sīsamano ḍholiyo re vālamā

Source: Mavjibhai