સહસ્રલિંગ તળાવ પરથી - Sahasralinga Talav Parathi - Lyrics

સહસ્રલિંગ તળાવ પરથી

અહીંયા સહસ્રલિંગ તળાવ વિશાળ હૂતું
અહીંયા પાટણ જૂનું અહીં આ લાંબું સૂતું

અહીંયા રાણીવાવ તણાં આ હાડ પડેલાં
મોટા આ અહીં બુરજ મળ્યા માટીના ભેળા

એમ દઈ દઈ નામ કરવી રહી વાતો હાવાં
પાટણપુરી પુરાણ! હાલ તુજ હાલ જ આવાં

ગુજરાતનો પૂત રહી ઊભો આ સ્થળમાં
કોણ એહવો જેહ નયન ભીંજ્યાં નહિ જળમાં?

જળ નિર્મળ લઈ વહે કુમારી સરિતા પેલી
નાસે પાસે ધસે લાડતી લાજે ઘેલી

ઈશ્વર કરુણા ખરે! વહી આ નદી સ્વરૂપે
સ્મિત કરી પ્રીતિ ભરે ભરે આલિંગન તુંયે

તુંયે પાટણ! દયા ધરતીને એ સૂચવતી
ભલે કાળની ગતિ મનુજ કૃતિને બૂઝવતી

તૂજ પ્રેમસરિતા પૂર વહ્યું જાશે અણખૂટ્યું
છો ધન વિભવ લૂંટાય ઝરણ મુજ જાય ન લૂંટ્યું

તોડી પર્વતશૃંગ મનુજ મદભરિયો મા’લે
જાણે નિજ કૃતિ અમર ગળે કાળ જ તે કાળે

ને મુજ તનડું ઘડ્યું કોમળ પાણીપોચું
તે તો તેમનું તેમ રહે યુગ અનંત પોંચું

-નરસિંહરાવ દિવેટિયા


Sahasralinga Talav Parathi

Ahinya sahasralinga talav vishal hutun
Ahinya paṭan junun ahin a lanbun sutun

Ahinya ranivav tanan a had padelan
Mot a ahin buraj malya matin bhela

Em dai dai nam karavi rahi vato havan
Paṭanapuri purana! Hal tuj hal j avan

Gujaratano put rahi ubho a sthalaman
Kon ehavo jeh nayan bhinjyan nahi jalaman?

Jal nirmal lai vahe kumari sarit peli
Nase pase dhase ladati laje gheli

Ishvar karun khare! Vahi a nadi swarupe
Smit kari priti bhare bhare alingan tunye

Tunye paṭana! daya dharatine e suchavati
Bhale kalani gati manuj krutine buzavati

Tuj premasarit pur vahyun jashe anakhutyun
Chho dhan vibhav luntaya zaran muj jaya n luntyun

Todi parvatashrunga manuj madabhariyo ma’le
Jane nij kruti amar gale kal j te kale

Ne muj tanadun ghadyun komal panipochun
Te to temanun tem rahe yug ananṭa ponchun

-narasinharav divetiya

Source: Mavjibhai