સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ - Sahyabani Paghadie Lagyo Koi Judo Ranga - Gujarati

સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ

સોનેરી રંગ સાંજનો ફૂલ ગુલાબી પ્રભાત
નીલ રંગનું આભલું શ્યામલ વરણી રાત
સઘળા રંગો મેળવ્યાં દિલના રંગની સાથ
તોય પિયુની પાઘડીએ પડી કોઈ અનોખી ભાત

મેં તો રંગ્યો હતો એને દિલડાની સંગ
મેં તો રંગ્યો હતો એને દિલડાની સંગ
તોયે સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ
મારા સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ

રંગ તો એવો જાલિમ જાણે જમદૂતે ઝંખેલો
ક્યાંકથી લાવ્યો પાતાળ ભેદી નાગણનો ડંખેલો
એના ઝેરની ઝાપટ લાગી મુને ફૂટ્યો અંગેઅંગ
મારા સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ

ચાર દિશામાં કયાંય નહિ ને મેઘધનુમાં નહોતો
વાલમને મન એ જ વસ્યો ને એ જ રહ્યો રંગ જોતો
એનો ડાઘ પડ્યો તે મૂળથી ધોવા મથી રહી હું દંગ
મારા સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ

રંગની ઉપર રંગ ચડે તે મૂળનો તો રંગ ધોળો
સાહ્યબો મારો દિલનો જાણે શિવજી ભોળો ભોળો
કોઈ ભીલડી આવી ભોળવી એના તપનો કર્યો ભંગ
મારા સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ

મેં તો રંગ્યો હતો એને દિલડાની સંગ
તોયે સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ
મારા સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્યો કોઈ જુદો રંગ


साह्यबानी पाघडीए लाग्यो कोई जुदो रंग

सोनेरी रंग सांजनो फूल गुलाबी प्रभात
नील रंगनुं आभलुं श्यामल वरणी रात
सघळा रंगो मेळव्यां दिलना रंगनी साथ
तोय पियुनी पाघडीए पडी कोई अनोखी भात

में तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग
में तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग
तोये साह्यबानी पाघडीए लाग्यो कोई जुदो रंग
मारा साह्यबानी पाघडीए लाग्यो कोई जुदो रंग

रंग तो एवो जालिम जाणे जमदूते झंखेलो
क्यांकथी लाव्यो पाताळ भेदी नागणनो डंखेलो
एना झेरनी झापट लागी मुने फूट्यो अंगेअंग
मारा साह्यबानी पाघडीए लाग्यो कोई जुदो रंग

चार दिशामां कयांय नहि ने मेघधनुमां नहोतो
वालमने मन ए ज वस्यो ने ए ज रह्यो रंग जोतो
एनो डाघ पड्यो ते मूळथी धोवा मथी रही हुं दंग
मारा साह्यबानी पाघडीए लाग्यो कोई जुदो रंग

रंगनी उपर रंग चडे ते मूळनो तो रंग धोळो
साह्यबो मारो दिलनो जाणे शिवजी भोळो भोळो
कोई भीलडी आवी भोळवी एना तपनो कर्यो भंग
मारा साह्यबानी पाघडीए लाग्यो कोई जुदो रंग

में तो रंग्यो हतो एने दिलडानी संग
तोये साह्यबानी पाघडीए लाग्यो कोई जुदो रंग
मारा साह्यबानी पाघडीए लाग्यो कोई जुदो रंग


Sahyabani Paghadie Lagyo Koi Judo Ranga

Soneri ranga sanjano ful gulabi prabhata
Nil ranganun abhalun shyamal varani rata
Saghala rango melavyan dilana rangani satha
Toya piyuni paghadie padi koi anokhi bhata

Men to rangyo hato ene diladani sanga
Men to rangyo hato ene diladani sanga
Toye sahyabani paghadie lagyo koi judo ranga
Mara sahyabani paghadie lagyo koi judo ranga

Ranga to evo jalim jane jamadute zankhelo
Kyankathi lavyo patal bhedi naganano dankhelo
Ena zerani zapat lagi mune futyo angeanga
Mara sahyabani paghadie lagyo koi judo ranga

Char dishaman kayanya nahi ne meghadhanuman nahoto
Valamane man e j vasyo ne e j rahyo ranga joto
Eno dagh padyo te mulathi dhova mathi rahi hun danga
Mara sahyabani paghadie lagyo koi judo ranga

Rangani upar ranga chade te mulano to ranga dholo
Sahyabo maro dilano jane shivaji bholo bholo
Koi bhiladi avi bholavi ena tapano karyo bhanga
Mara sahyabani paghadie lagyo koi judo ranga

Men to rangyo hato ene diladani sanga
Toye sahyabani paghadie lagyo koi judo ranga
Mara sahyabani paghadie lagyo koi judo ranga


Sāhyabānī pāghaḍīe lāgyo koī judo ranga

Sonerī ranga sānjano fūl gulābī prabhāta
Nīl ranganun ābhalun shyāmal varaṇī rāta
Saghaḷā rango meḷavyān dilanā ranganī sātha
Toya piyunī pāghaḍīe paḍī koī anokhī bhāta

Men to rangyo hato ene dilaḍānī sanga
Men to rangyo hato ene dilaḍānī sanga
Toye sāhyabānī pāghaḍīe lāgyo koī judo ranga
Mārā sāhyabānī pāghaḍīe lāgyo koī judo ranga

Ranga to evo jālim jāṇe jamadūte zankhelo
Kyānkathī lāvyo pātāḷ bhedī nāgaṇano ḍankhelo
Enā zeranī zāpaṭ lāgī mune fūṭyo angeanga
Mārā sāhyabānī pāghaḍīe lāgyo koī judo ranga

Chār dishāmān kayānya nahi ne meghadhanumān nahoto
Vālamane man e j vasyo ne e j rahyo ranga joto
Eno ḍāgh paḍyo te mūḷathī dhovā mathī rahī hun danga
Mārā sāhyabānī pāghaḍīe lāgyo koī judo ranga

Ranganī upar ranga chaḍe te mūḷano to ranga dhoḷo
Sāhyabo māro dilano jāṇe shivajī bhoḷo bhoḷo
Koī bhīlaḍī āvī bhoḷavī enā tapano karyo bhanga
Mārā sāhyabānī pāghaḍīe lāgyo koī judo ranga

Men to rangyo hato ene dilaḍānī sanga
Toye sāhyabānī pāghaḍīe lāgyo koī judo ranga
Mārā sāhyabānī pāghaḍīe lāgyo koī judo ranga


Source : સ્વર: રાજુલ મહેતા
ગીત-સંગીતઃ નિનુ મઝુમદાર
ચિત્રપટઃ લંકાની લાડી ને ઘોઘાનો વર (૧૯૭૯)