સાઈકલ મારી ચાલે - Sāīkal Mārī Chāle - Lyrics

સાઈકલ મારી ચાલે

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે
સરસર સરસર ભાગે, એની ઘંટી ટનટન વાગે

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે

ચાર પૈડાવાળી ને ગાદીવાળી સીટ
પૂરપાટ ભાગું તો ય નથી લાગતી બીક

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે

હું ને ભાઈ મારો આખો દી ફરવાના
નદીએ ફરવા જાશું સૌથી છાનામાના

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે

સાઈકલ મારી ચાલે, જાણે ઘોડાગાડી
સરસર સરસર ભાગે, જાણે એંજિન ગાડી

સાઈકલ મારી ચાલે, એની ઘંટી ટનટન વાગે


Sāīkal Mārī Chāle

Sāīkal mārī chāle, enī ghanṭī ṭanaṭan vāge
Sarasar sarasar bhāge, enī ghanṭī ṭanaṭan vāge

Sāīkal mārī chāle, enī ghanṭī ṭanaṭan vāge

Chār paiḍāvāḷī ne gādīvāḷī sīṭa
Pūrapāṭ bhāgun to ya nathī lāgatī bīka

Sāīkal mārī chāle, enī ghanṭī ṭanaṭan vāge

Hun ne bhāī māro ākho dī faravānā
Nadīe faravā jāshun sauthī chhānāmānā

Sāīkal mārī chāle, enī ghanṭī ṭanaṭan vāge

Sāīkal mārī chāle, jāṇe ghoḍāgāḍī
Sarasar sarasar bhāge, jāṇe enjin gāḍī

Sāīkal mārī chāle, enī ghanṭī ṭanaṭan vāge

Source: Mavjibhai