સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા - Sāīkalanī Sīṭī Vāgī Vararājā - Lyrics

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા

(વરરાજાની હઠ)

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે પહોંચી પર ઘડીયાળ માંગી વરરાજા
તમે આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે ચેન ઉપર ઉરમાળા માંગી વરરાજા
તમે આટલી શી હઠ છોડો ને

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે સૂટ ઉપર ટાઈ માંગી વરરાજા
તમે આટલી શી હઠ છોડો ને

તમે બૂટ ઉપર મોજડી માંગી વરરાજા
તમે આટલી શી હઠ છોડો ને

સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
આટલી શી હઠ છોડો ને


Sāīkalanī Sīṭī Vāgī Vararājā

(vararājānī haṭha)

Sāīkalanī sīṭī vāgī vararājā
āṭalī shī haṭh chhoḍo ne

Tame pahonchī par ghaḍīyāḷ māngī vararājā
tame āṭalī shī haṭh chhoḍo ne

Tame chen upar uramāḷā māngī vararājā
tame āṭalī shī haṭh chhoḍo ne

Sāīkalanī sīṭī vāgī vararājā
āṭalī shī haṭh chhoḍo ne

Tame sūṭ upar ṭāī māngī vararājā
tame āṭalī shī haṭh chhoḍo ne

Tame būṭ upar mojaḍī māngī vararājā
tame āṭalī shī haṭh chhoḍo ne

Sāīkalanī sīṭī vāgī vararājā
āṭalī shī haṭh chhoḍo ne

Source: Mavjibhai