સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું - Saiyar Unche Chadun Ne Niche Utarun - Gujarati

સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું

સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું
સૈયર હું તો ઊંચે ચડું ને નીચે ઉતરું
એના અણસારે હું આકળવિકળ થાઉં રે
સૈયર મોરી… સૈયર હું તો…
સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું
સૈયર હું તો ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું

સખી, સોળે કળાએ ઊગ્યો ચાંદલો
મારા કંઠે બેસ્યો અષાઢી મોરલો
મારી ઓઢણીએ તારલિયા લક્ષ ચાર રે
સૈયર મોરી… સૈયર હું તો…
સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું
સૈયર હું તો ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું

મારા ઘટમાં દીવાઓ રૂડા ઝળહળે
સખી, પ્રેમનું પરોઢ તેજ ઝળહળે
મારા હૈયામાં ઉમંગની વણઝાર રે
સૈયર મોરી… સૈયર હું તો…
સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું
સૈયર હું તો ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું

સખી, ઋતુઓ બદલાય રંગરંગની
સખી, તરસ્યું જાગી રે સજન સંગની
આ તો તેજીએ પલાણ અસવાર રે
સૈયર મોરી… સૈયર હું તો…
સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું
સૈયર હું તો ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું

સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું
સૈયર હું તો ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું
એના અણસારે હું આકળવિકળ થાઉં રે
સૈયર મોરી… સૈયર હું તો…
સૈયર ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું
સૈયર હું તો ઊંચે ચડું ને નીચે ઊતરું


सैयर ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं

सैयर ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं
सैयर हुं तो ऊंचे चडुं ने नीचे उतरुं
एना अणसारे हुं आकळविकळ थाउं रे
सैयर मोरी… सैयर हुं तो…
सैयर ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं
सैयर हुं तो ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं

सखी, सोळे कळाए ऊग्यो चांदलो
मारा कंठे बेस्यो अषाढी मोरलो
मारी ओढणीए तारलिया लक्ष चार रे
सैयर मोरी… सैयर हुं तो…
सैयर ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं
सैयर हुं तो ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं

मारा घटमां दीवाओ रूडा झळहळे
सखी, प्रेमनुं परोढ तेज झळहळे
मारा हैयामां उमंगनी वणझार रे
सैयर मोरी… सैयर हुं तो…
सैयर ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं
सैयर हुं तो ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं

सखी, ऋतुओ बदलाय रंगरंगनी
सखी, तरस्युं जागी रे सजन संगनी
आ तो तेजीए पलाण असवार रे
सैयर मोरी… सैयर हुं तो…
सैयर ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं
सैयर हुं तो ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं

सैयर ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं
सैयर हुं तो ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं
एना अणसारे हुं आकळविकळ थाउं रे
सैयर मोरी… सैयर हुं तो…
सैयर ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं
सैयर हुं तो ऊंचे चडुं ने नीचे ऊतरुं


Saiyar Unche Chadun Ne Niche Utarun

Saiyar unche chadun ne niche utarun
Saiyar hun to unche chadun ne niche utarun
Ena anasare hun akalavikal thaun re
Saiyar mori… saiyar hun to… Saiyar unche chadun ne niche utarun
Saiyar hun to unche chadun ne niche utarun

Sakhi, sole kalae ugyo chandalo
Mara kanthe besyo ashadhi moralo
Mari odhanie taraliya laksh char re
Saiyar mori… saiyar hun to… Saiyar unche chadun ne niche utarun
Saiyar hun to unche chadun ne niche utarun

Mara ghataman divao ruda zalahale
Sakhi, premanun parodh tej zalahale
Mara haiyaman umangani vanazar re
Saiyar mori… saiyar hun to… Saiyar unche chadun ne niche utarun
Saiyar hun to unche chadun ne niche utarun

Sakhi, hrutuo badalaya rangarangani
Sakhi, tarasyun jagi re sajan sangani
A to tejie palan asavar re
Saiyar mori… saiyar hun to… Saiyar unche chadun ne niche utarun
Saiyar hun to unche chadun ne niche utarun

Saiyar unche chadun ne niche utarun
Saiyar hun to unche chadun ne niche utarun
Ena anasare hun akalavikal thaun re
Saiyar mori… saiyar hun to… Saiyar unche chadun ne niche utarun
Saiyar hun to unche chadun ne niche utarun


Saiyar ūnche chaḍun ne nīche ūtarun

Saiyar ūnche chaḍun ne nīche ūtarun
Saiyar hun to ūnche chaḍun ne nīche utarun
Enā aṇasāre hun ākaḷavikaḷ thāun re
Saiyar morī… saiyar hun to… Saiyar ūnche chaḍun ne nīche ūtarun
Saiyar hun to ūnche chaḍun ne nīche ūtarun

Sakhī, soḷe kaḷāe ūgyo chāndalo
Mārā kanṭhe besyo aṣhāḍhī moralo
Mārī oḍhaṇīe tāraliyā lakṣh chār re
Saiyar morī… saiyar hun to… Saiyar ūnche chaḍun ne nīche ūtarun
Saiyar hun to ūnche chaḍun ne nīche ūtarun

Mārā ghaṭamān dīvāo rūḍā zaḷahaḷe
Sakhī, premanun paroḍh tej zaḷahaḷe
Mārā haiyāmān umanganī vaṇazār re
Saiyar morī… saiyar hun to… Saiyar ūnche chaḍun ne nīche ūtarun
Saiyar hun to ūnche chaḍun ne nīche ūtarun

Sakhī, hrutuo badalāya rangaranganī
Sakhī, tarasyun jāgī re sajan sanganī
Ā to tejīe palāṇ asavār re
Saiyar morī… saiyar hun to… Saiyar ūnche chaḍun ne nīche ūtarun
Saiyar hun to ūnche chaḍun ne nīche ūtarun

Saiyar ūnche chaḍun ne nīche ūtarun
Saiyar hun to ūnche chaḍun ne nīche ūtarun
Enā aṇasāre hun ākaḷavikaḷ thāun re
Saiyar morī… saiyar hun to… Saiyar ūnche chaḍun ne nīche ūtarun
Saiyar hun to ūnche chaḍun ne nīche ūtarun


Source : સ્વરઃ નેહા મહેતા
સંગીતઃ નવીન શાહ