સામે એક ટેકરી છે - Sāme Ek Tekarī Chhe - Lyrics

સામે એક ટેકરી છે

સામે એક ટેકરી છે, ત્યાં વડનું ઝાડ છે.
વડને વડવાઈઓ છે, ઠંડી મજાની હવા છે.

કાલે ત્યાં જાશું ભાઈ, હીંચકા ખાશું ભાઈ!
ઉજાણી પણ કરશું ભાઈ, રમીને જમીને જશું ભાઈ!

આ દાતરડું કેવું? ઘાસ કાપે એવું!
આ ઘાસ કેવું? ગાય ખાય એવું!

આ ગાય કેવી? દૂધ આપે એવી!
આ દૂધ કેવું? દહીં થાય એવું!

આ દહીં કેવું? છાસ થાય એવું!
આ છાસ કેવી? માખણ થાય એવી!

આ માખણ કેવું ? ઘી થાય એવું!
આ ઘી કેવું ? લાડવા થાય એવું!
આ લાડવા કેવા? મને ભાવે એવા!

એક હતી છોકરી, એણે પાળી બકરી
છોકરી ગઈ ફરવા, બકરી ગઈ ચરવા
ફરીને આવી છોકરી, ભાળી નહિ બકરી

રડવા લાગી છોકરી, એં એં એં
આવી પહોંચી બકરી, બેં બેં બેં


Sāme Ek Tekarī Chhe

Sāme ek ṭekarī chhe, tyān vaḍanun zāḍ chhe. Vaḍane vaḍavāīo chhe, ṭhanḍī majānī havā chhe.

Kāle tyān jāshun bhāī, hīnchakā khāshun bhāī!
Ujāṇī paṇ karashun bhāī, ramīne jamīne jashun bhāī!

Ā dātaraḍun kevun? ghās kāpe evun! Ā ghās kevun? Gāya khāya evun!

Ā gāya kevī? Dūdh āpe evī! Ā dūdh kevun? dahīn thāya evun!

Ā dahīn kevun? chhās thāya evun! Ā chhās kevī? Mākhaṇ thāya evī!

Ā mākhaṇ kevun ? ghī thāya evun! Ā ghī kevun ? lāḍavā thāya evun! Ā lāḍavā kevā? mane bhāve evā!

Ek hatī chhokarī, eṇe pāḷī bakarī
Chhokarī gaī faravā, bakarī gaī charavā
Farīne āvī chhokarī, bhāḷī nahi bakarī

Raḍavā lāgī chhokarī, en en en
Āvī pahonchī bakarī, ben ben ben

Source: Mavjibhai