સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત - Sanbhare Pratham Milanani Rata - Gujarati

સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત

સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત, સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત
જેના તે રસ ઢળ્યાં જીવનમાં, જેના તે રસ ઢળ્યાં જીવનમાં
ઊજળાં ઊગ્યાં પ્રભાત
સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત, સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત

ના ના કરતાં, રસથી નીતરતાં, હૈયા ધીમે દબાતાં,
ના ના કરતાં, રસથી નીતરતાં, હૈયા ધીમે દબાતાં
લજ્જાની પાળો તૂટી ત્યાં રસ સાગર છલકાતાં
શીખવે સજન નવીન કોઈ વાત
સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત, સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત

અર્ધ જાગતાં, અર્ધ મીંચાતાં, લોચન નીંદ ન આવે
લોચન નીંદ ન આવે
અણજાણ્યાં અણમાણ્યાં ભાવો આવી પ્રીતમ જગાવે
આવી પ્રીતમ જગાવે
સહેવાઈ હોય એ જાણે મધુરી એ રસધાર

સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત, સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત
જેના તે રસ ઢળ્યાં જીવનમાં, જેના તે રસ ઢળ્યાં જીવનમાં
ઊજળાં ઊગ્યાં પ્રભાત
સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત, સાંભરે પ્રથમ મિલનની રાત


सांभरे प्रथम मिलननी रात

सांभरे प्रथम मिलननी रात, सांभरे प्रथम मिलननी रात
जेना ते रस ढळ्यां जीवनमां, जेना ते रस ढळ्यां जीवनमां
ऊजळां ऊग्यां प्रभात
सांभरे प्रथम मिलननी रात, सांभरे प्रथम मिलननी रात

ना ना करतां, रसथी नीतरतां, हैया धीमे दबातां,
ना ना करतां, रसथी नीतरतां, हैया धीमे दबातां
लज्जानी पाळो तूटी त्यां रस सागर छलकातां
शीखवे सजन नवीन कोई वात
सांभरे प्रथम मिलननी रात, सांभरे प्रथम मिलननी रात

अर्ध जागतां, अर्ध मींचातां, लोचन नींद न आवे
लोचन नींद न आवे
अणजाण्यां अणमाण्यां भावो आवी प्रीतम जगावे
आवी प्रीतम जगावे
सहेवाई होय ए जाणे मधुरी ए रसधार

सांभरे प्रथम मिलननी रात, सांभरे प्रथम मिलननी रात
जेना ते रस ढळ्यां जीवनमां, जेना ते रस ढळ्यां जीवनमां
ऊजळां ऊग्यां प्रभात
सांभरे प्रथम मिलननी रात, सांभरे प्रथम मिलननी रात


Sanbhare Pratham Milanani Rata

Sanbhare pratham milanani rata, sanbhare pratham milanani rata
Jena te ras dhalyan jivanaman, jena te ras dhalyan jivanaman
Ujalan ugyan prabhata
Sanbhare pratham milanani rata, sanbhare pratham milanani rata

Na na karatan, rasathi nitaratan, haiya dhime dabatan,
Na na karatan, rasathi nitaratan, haiya dhime dabatan
Lajjani palo tuti tyan ras sagar chhalakatan
Shikhave sajan navin koi vata
Sanbhare pratham milanani rata, sanbhare pratham milanani rata

Arda jagatan, arda minchatan, lochan ninda n ave
Lochan ninda n ave
Anajanyan anamanyan bhavo avi pritam jagave
Avi pritam jagave
Sahevai hoya e jane madhuri e rasadhara

Sanbhare pratham milanani rata, sanbhare pratham milanani rata
Jena te ras dhalyan jivanaman, jena te ras dhalyan jivanaman
Ujalan ugyan prabhata
Sanbhare pratham milanani rata, sanbhare pratham milanani rata


Sānbhare pratham milananī rāta

Sānbhare pratham milananī rāta, sānbhare pratham milananī rāta
Jenā te ras ḍhaḷyān jīvanamān, jenā te ras ḍhaḷyān jīvanamān
Ūjaḷān ūgyān prabhāta
Sānbhare pratham milananī rāta, sānbhare pratham milananī rāta

Nā nā karatān, rasathī nītaratān, haiyā dhīme dabātān,
Nā nā karatān, rasathī nītaratān, haiyā dhīme dabātān
Lajjānī pāḷo tūṭī tyān ras sāgar chhalakātān
Shīkhave sajan navīn koī vāta
Sānbhare pratham milananī rāta, sānbhare pratham milananī rāta

Arḍa jāgatān, arḍa mīnchātān, lochan nīnda n āve
Lochan nīnda n āve
Aṇajāṇyān aṇamāṇyān bhāvo āvī prītam jagāve
Āvī prītam jagāve
Sahevāī hoya e jāṇe madhurī e rasadhāra

Sānbhare pratham milananī rāta, sānbhare pratham milananī rāta
Jenā te ras ḍhaḷyān jīvanamān, jenā te ras ḍhaḷyān jīvanamān
Ūjaḷān ūgyān prabhāta
Sānbhare pratham milananī rāta, sānbhare pratham milananī rāta


Source : ગીતઃ રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ
સ્વરઃ પૌરવી દેસાઈ