સંતાઈ રહેશે ક્યાં સુધી? - Santai Raheshe Kyan Sudhi? - Lyrics

સંતાઈ રહેશે ક્યાં સુધી?

સંતાઈ રહેશે ક્યાં સુધી તું હવે તારા વાસમાં?
તુજને જોવા ચાહું છું તારા અસલ લિબાસમાં!

ધર્મ ને કર્મજાળમાં મુજને હવે ફસાવ ના
મુજમાં તું ઓતપ્રોત છે હું તારા શ્વાસેશ્વાસમાં!

દર્શની લાલસા મને ભક્તિની લાલસા તને
બોલ હવે ક્યાં ફરક તુજમાં ને તારા દાસમાં?

મુજને નથી કાં સ્પર્શતાં તારાં અભયવચન બધાં
પૂરાં કરીશ શું બધાં તું તારા સ્વર્ગવાસમાં?

તારુંય દિલ વિચિત્ર છે તારો સ્વભાવ છે અજબ
કેમ રહે છે દૂર દૂર રહીને તું આસપાસમાં?

મારો જગત નિવાસ છે તારો નિવાસ મુજ હૃદય
હું તારા વાસમાં દુઃખી, તું સુખી મારા વાસમાં?

-બદરી કાચવાલા


Santai Raheshe Kyan Sudhi?

Santai raheshe kyan sudhi tun have tar vasaman?
Tujane jov chahun chhun tar asal libasaman!

Dharma ne karmajalaman mujane have fasav na
Mujaman tun otaprot chhe hun tar shvaseshvasaman!

Darshani lalas mane bhaktini lalas tane
Bol have kyan farak tujaman ne tar dasaman?

Mujane nathi kan sparshatan taran abhayavachan badhan
Puran karish shun badhan tun tar swargavasaman?

Tarunya dil vichitra chhe taro swabhav chhe ajaba
Kem rahe chhe dur dur rahine tun asapasaman?

Maro jagat nivas chhe taro nivas muj hrudaya
Hun tar vasaman duahkhi, tun sukhi mar vasaman?

-badari kachavala

Source: Mavjibhai