સપનું સાચું ઠર્યું - Sapanun Sachun Tharyun - Gujarati

સપનું સાચું ઠર્યું

સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું
સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું

કોઈ અણજાણી ભોમમાં અણજાણ્યા પ્રેમીએ
અણજાણે આંખડીમાં કામણ કર્યું

સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું
સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું

ઉરમાં ઉમંગના ઉમટ્યા છે પુર
નાચે નયન સજી નેહના નૂપુર
ના જાણું કે કોણે આ હૈયું હર્યું

સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું
સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું

દિલડાંને દ્વાર તાન એક વાર જાગી
અણપૂછતાંએ મને લગની રે લાગી

આ કાળજડે… આ કાળજડે…
આ કાળજડે એનું મેં પાનેતર ધર્યું

સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું
સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું

શારદાએ વીણા વગાડી કહ્યું
ઘેરી નિંદરથી મુજને જગાડી કહ્યું
ઉકેલ્યો તારા જીવનનો કોયડો
ભોળીના હૈયાને ભાવે ભર્યું

સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું
સપનું સાચું ઠર્યું, સપનું સાચું ઠર્યું


सपनुं साचुं ठर्युं

सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं
सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं

कोई अणजाणी भोममां अणजाण्या प्रेमीए
अणजाणे आंखडीमां कामण कर्युं

सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं
सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं

उरमां उमंगना उमट्या छे पुर
नाचे नयन सजी नेहना नूपुर
ना जाणुं के कोणे आ हैयुं हर्युं

सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं
सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं

दिलडांने द्वार तान एक वार जागी
अणपूछतांए मने लगनी रे लागी

आ काळजडे… आ काळजडे…
आ काळजडे एनुं में पानेतर धर्युं

सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं
सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं

शारदाए वीणा वगाडी कह्युं
घेरी निंदरथी मुजने जगाडी कह्युं
उकेल्यो तारा जीवननो कोयडो
भोळीना हैयाने भावे भर्युं

सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं
सपनुं साचुं ठर्युं, सपनुं साचुं ठर्युं


Sapanun Sachun Tharyun

Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun
Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun

Koi anajani bhomaman anajanya premie
Anajane ankhadiman kaman karyun

Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun
Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun

Uraman umangana umatya chhe pura
Nache nayan saji nehana nupura
Na janun ke kone a haiyun haryun

Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun
Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun

Diladanne dvar tan ek var jagi
Anapuchhatane mane lagani re lagi

A kalajade… a kalajade… A kalajade enun men panetar dharyun

Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun
Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun

Sharadae vina vagadi kahyun
Gheri nindarathi mujane jagadi kahyun
Ukelyo tara jivanano koyado
Bholina haiyane bhave bharyun

Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun
Sapanun sachun tharyun, sapanun sachun tharyun


Sapanun sāchun ṭharyun

Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun
Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun

Koī aṇajāṇī bhomamān aṇajāṇyā premīe
Aṇajāṇe ānkhaḍīmān kāmaṇ karyun

Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun
Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun

Uramān umanganā umaṭyā chhe pura
Nāche nayan sajī nehanā nūpura
Nā jāṇun ke koṇe ā haiyun haryun

Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun
Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun

Dilaḍānne dvār tān ek vār jāgī
Aṇapūchhatāne mane laganī re lāgī

Ā kāḷajaḍe… ā kāḷajaḍe… Ā kāḷajaḍe enun men pānetar dharyun

Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun
Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun

Shāradāe vīṇā vagāḍī kahyun
Gherī nindarathī mujane jagāḍī kahyun
Ukelyo tārā jīvanano koyaḍo
Bhoḷīnā haiyāne bhāve bharyun

Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun
Sapanun sāchun ṭharyun, sapanun sāchun ṭharyun


Source : સ્વરઃ અમીરબાઈ કર્ણાટકી
ગીતઃ પ્રફુલ્લ દેસાઈ
સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ સતી સોન (૧૯૪૮)