સરવૈયાની ઐસી તૈસી - Saravaiyani Aisi Taisi - Gujarati

સરવૈયાની ઐસી તૈસી

સરવૈયાની ઐસી તૈસી, સરવાળાની ઐસી તૈસી,
જીવની સાથે જીવી લીધું ધબકારાની ઐસી તૈસી.

જીવનના અંતે ઈશ્વર કે જન્નત જેવું હો કે ના હો,
બસ સ્વયંવર જીતી લીધો, વરમાળાની ઐસી તૈસી.

શ્વાસોથી ભીંજાઈ ચાલો ડૂબીએ ભીના સપનામાં,
હોડી લઈને ભવસાગરમાં તરનારાની ઐસી તૈસી.

ઊંડે મનમાં ઉતરી તારું રૂપ નિરખશું બંધ આંખોથી,
પગદંડીઓ, રસ્તાઓ ને અજવાળાની ઐસી તૈસી.


सरवैयानी ऐसी तैसी

सरवैयानी ऐसी तैसी, सरवाळानी ऐसी तैसी,
जीवनी साथे जीवी लीधुं धबकारानी ऐसी तैसी.

जीवनना अंते ईश्वर के जन्नत जेवुं हो के ना हो,
बस स्वयंवर जीती लीधो, वरमाळानी ऐसी तैसी.

श्वासोथी भींजाई चालो डूबीए भीना सपनामां,
होडी लईने भवसागरमां तरनारानी ऐसी तैसी.

ऊंडे मनमां उतरी तारुं रूप निरखशुं बंध आंखोथी,
पगदंडीओ, रस्ताओ ने अजवाळानी ऐसी तैसी.


Saravaiyani Aisi Taisi

Saravaiyani aisi taisi, saravalani aisi taisi,
Jivani sathe jivi lidhun dhabakarani aisi taisi.

Jivanana ante ishvar ke jannat jevun ho ke na ho,
Bas svayanvar jiti lidho, varamalani aisi taisi.

Shvasothi bhinjai chalo dubie bhina sapanaman,
Hodi laine bhavasagaraman taranarani aisi taisi.

Unde manaman utari tarun rup nirakhashun banda ankhothi,
Pagadandio, rastao ne ajavalani aisi taisi.


Saravaiyānī aisī taisī

Saravaiyānī aisī taisī, saravāḷānī aisī taisī,
Jīvanī sāthe jīvī līdhun dhabakārānī aisī taisī.

Jīvananā ante īshvar ke jannat jevun ho ke nā ho,
Bas svayanvar jītī līdho, varamāḷānī aisī taisī.

Shvāsothī bhīnjāī chālo ḍūbīe bhīnā sapanāmān,
Hoḍī laīne bhavasāgaramān taranārānī aisī taisī.

Ūnḍe manamān utarī tārun rūp nirakhashun banḍa ānkhothī,
Pagadanḍīo, rastāo ne ajavāḷānī aisī taisī.


Source : રચનાઃ ડૉ. અશરફ ડબ્બાવાલા
સ્વર: ડૉ પાર્થ ઓઝા