સર્જક કવિ અને લોકપ્રિયતા - Sarjak Kavi Ane Lokapriyata - Lyrics

સર્જક કવિ અને લોકપ્રિયતા

જુઓ ઉઘાડું આ કમાડ જાઓ જ્યાં રુચે
સ્વલ્પ બિંદુયે દયાનું ના ખપે હુંને
ખીલો તમે ઉછાળતાં અજબ છટા ઊંચે
સુંદરી, વહો વરેલ પંથ ચ્હાવ તે ક્રમે

ર્‌હો સ્વતંત્ર, એ જ પ્રેમતૃપ્તિ દ્યો હુંને તમે
સાંભળ્યું હશે ઘણુંય જે બખીલ ને
અસૂયકો ગૂંથી રહ્યા વિરુદ્ધ દાસની
શ્યામ બીજ એ ઉદાર કાળજે સરી

કરે કઠોર સૌમ્યને, સખેદ વા સલીલને
પ્રેમને અસહ્ય તે: પ્રિયે, ન પ્રેમ-ઝૂંસરી
સ્વતંત્ર આવિયાં, સ્વતંત્ર ત્યાગવા અસીલને
જુઓ ઉઘાડું છે જી દ્વાર, જાય જો જવું જ નીસરી

શબ્દ ના, ન કમ્પ લેશ; ચક્ષુઝાંય શી કળાય
દીર્ઘ પક્ષ્મ રક્ષિતા? પરંતુ સુંદરી પધારી બેસી જાય


सर्जक कवि अने लोकप्रियता

जुओ उघाडुं आ कमाड जाओ ज्यां रुचे
स्वल्प बिंदुये दयानुं ना खपे हुंने
खीलो तमे उछाळतां अजब छटा ऊंचे
सुंदरी, वहो वरेल पंथ च्हाव ते क्रमे

र्‌हो स्वतंत्र, ए ज प्रेमतृप्ति द्यो हुंने तमे
सांभळ्युं हशे घणुंय जे बखील ने
असूयको गूंथी रह्या विरुद्ध दासनी
श्याम बीज ए उदार काळजे सरी

करे कठोर सौम्यने, सखेद वा सलीलने
प्रेमने असह्य ते: प्रिये, न प्रेम-झूंसरी
स्वतंत्र आवियां, स्वतंत्र त्यागवा असीलने
जुओ उघाडुं छे जी द्वार, जाय जो जवुं ज नीसरी

शब्द ना, न कम्प लेश; चक्षुझांय शी कळाय
दीर्घ पक्ष्म रक्षिता? परंतु सुंदरी पधारी बेसी जाय


Sarjak Kavi Ane Lokapriyata

Juo ughadun a kamad jao jyan ruche
Svalpa binduye dayanun na khape hunne
Khilo tame uchhalatan ajab chhata unche
Sundari, vaho varel panth chhav te krame

Rho svatantra, e j prematrupti dyo hunne tame
Sanbhalyun hashe ghanunya je bakhil ne
Asuyako gunthi rahya virudda dasani
Shyam bij e udar kalaje sari

Kare kathor saumyane, sakhed va salilane
Premane asahya te: priye, n prema-zunsari
Svatantra aviyan, svatantra tyagava asilane
Juo ughadun chhe ji dvara, jaya jo javun j nisari

Shabda na, n kampa lesha; chakshuzanya shi kalaya
Dirgh pakshma rakshita? Parantu sundari padhari besi jaya


Sarjak kavi ane lokapriyatā

Juo ughāḍun ā kamāḍ jāo jyān ruche
Svalpa binduye dayānun nā khape hunne
Khīlo tame uchhāḷatān ajab chhaṭā ūnche
Sundarī, vaho varel panth chhāv te krame

Rho svatantra, e j prematṛupti dyo hunne tame
Sānbhaḷyun hashe ghaṇunya je bakhīl ne
Asūyako gūnthī rahyā virudḍa dāsanī
Shyām bīj e udār kāḷaje sarī

Kare kaṭhor saumyane, sakhed vā salīlane
Premane asahya te: priye, n prema-zūnsarī
Svatantra āviyān, svatantra tyāgavā asīlane
Juo ughāḍun chhe jī dvāra, jāya jo javun j nīsarī

Shabda nā, n kampa lesha; chakṣhuzānya shī kaḷāya
Dīrgh pakṣhma rakṣhitā? Parantu sundarī padhārī besī jāya


Source : બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર