સટ્ટાખોર વાણિયાને જવાબ - Sattakhor Vaniyane Javaba - Gujarati

સટ્ટાખોર વાણિયાને જવાબ

સટ્ટાખોર એક વાણિયો મુંબઈમાં રહેતો,
દાડી દાડી હનુમાનને હાથ જોડી કહેતો;

“અંતરયામી બાપ, તમે જાણો મારી પીડ,
પાંચસો જો અપાવો તો ભાંગે મારી ભીડ,

પાંચસો જો અપાવો તો પાઠ પૂજા કરું,
શનિવારે પાઈ પાઈનું તેલ લાવી ધરું.”

એક દાડો હનુમાનને એવી ચડી ચીડ,
પથ્થરમાંથી બેઠા થયા, નાખી મોટી રીડ

“પૂજારીનો ઓશિયાળો ખાવા દે તો ખાઉં,
કેમ કરી ભૂંડા, હું તો તારી વહારે ધાઉં?

પાંચસોના બદલામાં આપે પાઈપાઈનું તેલ,
પૂછડું દેખી મૂરખ, મને માની લીધો બેલ?

પાંચસો જો હોય તો કરાવું ન હું હોજ?
ભરાવીને તેલ, પછી ધૂબકાં મારું રોજ!”


सट्टाखोर वाणियाने जवाब

सट्टाखोर एक वाणियो मुंबईमां रहेतो,
दाडी दाडी हनुमानने हाथ जोडी कहेतो;

“अंतरयामी बाप, तमे जाणो मारी पीड,
पांचसो जो अपावो तो भांगे मारी भीड,

पांचसो जो अपावो तो पाठ पूजा करुं,
शनिवारे पाई पाईनुं तेल लावी धरुं.”

एक दाडो हनुमानने एवी चडी चीड,
पथ्थरमांथी बेठा थया, नाखी मोटी रीड

“पूजारीनो ओशियाळो खावा दे तो खाउं,
केम करी भूंडा, हुं तो तारी वहारे धाउं?

पांचसोना बदलामां आपे पाईपाईनुं तेल,
पूछडुं देखी मूरख, मने मानी लीधो बेल?

पांचसो जो होय तो करावुं न हुं होज?
भरावीने तेल, पछी धूबकां मारुं रोज!”


Sattakhor Vaniyane Javaba

Sattakhor ek vaniyo munbaiman raheto,
Dadi dadi hanumanane hath jodi kaheto;

"antarayami bapa, tame jano mari pida,
Panchaso jo apavo to bhange mari bhida,

Panchaso jo apavo to path puja karun,
Shanivare pai painun tel lavi dharun."

Ek dado hanumanane evi chadi chida,
Paththaramanthi betha thaya, nakhi moti rida

"pujarino oshiyalo khava de to khaun,
Kem kari bhunda, hun to tari vahare dhaun?

Panchasona badalaman ape paipainun tela,
Puchhadun dekhi murakha, mane mani lidho bela?

Panchaso jo hoya to karavun n hun hoja? Bharavine tela, pachhi dhubakan marun roja!"


Saṭṭākhor vāṇiyāne javāba

Saṭṭākhor ek vāṇiyo munbaīmān raheto,
Dāḍī dāḍī hanumānane hāth joḍī kaheto;

“antarayāmī bāpa, tame jāṇo mārī pīḍa,
Pānchaso jo apāvo to bhānge mārī bhīḍa,

Pānchaso jo apāvo to pāṭh pūjā karun,
Shanivāre pāī pāīnun tel lāvī dharun.”

Ek dāḍo hanumānane evī chaḍī chīḍa,
Paththaramānthī beṭhā thayā, nākhī moṭī rīḍa

“pūjārīno oshiyāḷo khāvā de to khāun,
Kem karī bhūnḍā, hun to tārī vahāre dhāun?

Pānchasonā badalāmān āpe pāīpāīnun tela,
Pūchhaḍun dekhī mūrakha, mane mānī līdho bela?

Pānchaso jo hoya to karāvun n hun hoja? Bharāvīne tela, pachhī dhūbakān mārun roja!”


Source : પ્રેમશંકર નરભેરામ ભટ્ટ