સત્યનું કાવ્ય છો બાપુ - Satyanun Kavya Chho Bapu - Gujarati

સત્યનું કાવ્ય છો બાપુ

(અનુષ્ટુપ)
વીરના વીર્યથી ઝૂઝ્યા કર્યાં કેસરિયાં સદા
સ્થિતપ્રજ્ઞ તણી શાંતિ છતાં ના વિસર્યા કદા
ધરા શા ધીર ગંભીર વ્યોમ શા વિપુલાત્મ છો
ઊંડાણે ઉદધિ જેવા તેજ શા શુદ્ધ છો તમે

ઝૂઝો છો જેમની સામે તેમના હિતને ચહો
વિશ્વમાંગલ્યની ચિંતા સદાયે અંતરે વહો
નિજ ને પરના ભેદો તમારે અંતરે નથી
માનવ માત્ર બન્ધુ એ ભાવના છે ઉરે ગૂંથી

તમે સંહારથી ત્રાસ્યાં જગની એક આશ છો
અન્ધારે પન્થ ભૂલેલી પૃથ્વીના પ્રકાશ છો
સ્વપ્ન છો નિદ્રિતો કેરું બદ્ધો કેરું મુક્તિગાન છો
ઝૂઝંતા જાડ્યજૂથોશું સ્ત્રષ્ટાનું અભિમાન છો

સત્યનું કાવ્ય છો બાપુ! કાવ્યનું સત્ય છો તમે!
ઝંખતી કાવ્યને સત્યે સૃષ્ટિ આ આપને નમે!


सत्यनुं काव्य छो बापु

(अनुष्टुप)
वीरना वीर्यथी झूझ्या कर्यां केसरियां सदा
स्थितप्रज्ञ तणी शांति छतां ना विसर्या कदा
धरा शा धीर गंभीर व्योम शा विपुलात्म छो
ऊंडाणे उदधि जेवा तेज शा शुद्ध छो तमे

झूझो छो जेमनी सामे तेमना हितने चहो
विश्वमांगल्यनी चिंता सदाये अंतरे वहो
निज ने परना भेदो तमारे अंतरे नथी
मानव मात्र बन्धु ए भावना छे उरे गूंथी

तमे संहारथी त्रास्यां जगनी एक आश छो
अन्धारे पन्थ भूलेली पृथ्वीना प्रकाश छो
स्वप्न छो निद्रितो केरुं बद्धो केरुं मुक्तिगान छो
झूझंता जाड्यजूथोशुं स्त्रष्टानुं अभिमान छो

सत्यनुं काव्य छो बापु! काव्यनुं सत्य छो तमे!
झंखती काव्यने सत्ये सृष्टि आ आपने नमे!


Satyanun Kavya Chho Bapu

(anushtupa)
Virana viryathi zuzya karyan kesariyan sada
Sthitapragna tani shanti chhatan na visarya kada
Dhara sha dhir ganbhir vyom sha vipulatma chho
Undane udadhi jeva tej sha shudda chho tame

Zuzo chho jemani same temana hitane chaho
Vishvamangalyani chinta sadaye antare vaho
Nij ne parana bhedo tamare antare nathi
Manav matra bandhu e bhavana chhe ure gunthi

Tame sanharathi trasyan jagani ek ash chho
Andhare panth bhuleli pruthvina prakash chho
Svapna chho nidrito kerun baddho kerun muktigan chho
Zuzanta jadyajuthoshun strashtanun abhiman chho

Satyanun kavya chho bapu! kavyanun satya chho tame! Zankhati kavyane satye srushti a apane name!


Satyanun kāvya chho bāpu

(anuṣhṭupa)
Vīranā vīryathī zūzyā karyān kesariyān sadā
Sthitapragna taṇī shānti chhatān nā visaryā kadā
Dharā shā dhīr ganbhīr vyom shā vipulātma chho
Ūnḍāṇe udadhi jevā tej shā shudḍa chho tame

Zūzo chho jemanī sāme temanā hitane chaho
Vishvamāngalyanī chintā sadāye antare vaho
Nij ne paranā bhedo tamāre antare nathī
Mānav mātra bandhu e bhāvanā chhe ure gūnthī

Tame sanhārathī trāsyān jaganī ek āsh chho
Andhāre panth bhūlelī pṛuthvīnā prakāsh chho
Svapna chho nidrito kerun baddho kerun muktigān chho
Zūzantā jāḍyajūthoshun straṣhṭānun abhimān chho

Satyanun kāvya chho bāpu! kāvyanun satya chho tame! Zankhatī kāvyane satye sṛuṣhṭi ā āpane name!


Source : કરસનદાસ માણેક