સાયબા હું તો તાંબાની હેલે - Sāyabā Hun To Tānbānī Hele - Lyrics

સાયબા હું તો તાંબાની હેલે

સાયબા, હું તો તાંબાની હેલે પાણીડાં નહિ ભરું રે લોલ
સાયબા, મુને રૂપલાં બેડાંની ઘણી હામ રે
સાયબા, મુને મુંબઈમાં મો’લ ચણાવજો રે લોલ

સાયબા, મારે સસરા ભલા પણ વેગળાં રે લોલ
સાયબા, મુને ઘૂંઘટ કાઢ્યાની ઘણી હામ રે
સાયબા, મુને મુંબઈમાં મો’લ ચણાવજો રે લોલ

સાયબા, મારે સાસુ ભલા પણ વેગળાં રે લોલ
સાયબા, મુને પગે પડ્યાની ઘણી હામ રે
સાયબા, મુને મુંબઈમાં મો’લ ચણાવજો રે લોલ

સાયબા, મારે જેઠ ભલા પણ વેગળાં રે લોલ
સાયબા, મુને ઝીણું બોલ્યાની ઘણી હામ રે
સાયબા, મુને મુંબઈમાં મો’લ ચણાવજો રે લોલ

સાયબા, મારે જેઠાણી ભલા પણ વેગળાં રે લોલ
સાયબા, મુને વાદ વદ્યાની ઘણી હામ રે
સાયબા, મુને મુંબઈમાં મો’લ ચણાવજો રે લોલ

સાયબા, મારે દેર ભલા પણ વેગળાં રે લોલ
સાયબા, મુને હસ્યા બોલ્યાની ઘણી હામ રે
સાયબા, મુને મુંબઈમાં મો’લ ચણાવજો રે લોલ

સાયબા, મારે દેરાણી ભલા પણ વેગળાં રે લોલ
સાયબા, મુને જોડે રે’વાની ઘણી હામ રે
સાયબા, મુને મુંબઈમાં મો’લ ચણાવજો રે લોલ

સાયબા, મારે નણદી ભલા પણ વેગળાં રે લોલ
સાયબા, મુને માથું ગૂંથ્યાની ઘણી હામ રે
સાયબા, મુને મુંબઈમાં મો’લ ચણાવજો રે લોલ


Sāyabā Hun To Tānbānī Hele

Sāyabā, hun to tānbānī hele pāṇīḍān nahi bharun re lola
Sāyabā, mune rūpalān beḍānnī ghaṇī hām re
Sāyabā, mune munbaīmān mo’l chaṇāvajo re lola

Sāyabā, māre sasarā bhalā paṇ vegaḷān re lola
Sāyabā, mune ghūnghaṭ kāḍhyānī ghaṇī hām re
Sāyabā, mune munbaīmān mo’l chaṇāvajo re lola

Sāyabā, māre sāsu bhalā paṇ vegaḷān re lola
Sāyabā, mune page paḍyānī ghaṇī hām re
Sāyabā, mune munbaīmān mo’l chaṇāvajo re lola

Sāyabā, māre jeṭh bhalā paṇ vegaḷān re lola
Sāyabā, mune zīṇun bolyānī ghaṇī hām re
Sāyabā, mune munbaīmān mo’l chaṇāvajo re lola

Sāyabā, māre jeṭhāṇī bhalā paṇ vegaḷān re lola
Sāyabā, mune vād vadyānī ghaṇī hām re
Sāyabā, mune munbaīmān mo’l chaṇāvajo re lola

Sāyabā, māre der bhalā paṇ vegaḷān re lola
Sāyabā, mune hasyā bolyānī ghaṇī hām re
Sāyabā, mune munbaīmān mo’l chaṇāvajo re lola

Sāyabā, māre derāṇī bhalā paṇ vegaḷān re lola
Sāyabā, mune joḍe re’vānī ghaṇī hām re
Sāyabā, mune munbaīmān mo’l chaṇāvajo re lola

Sāyabā, māre naṇadī bhalā paṇ vegaḷān re lola
Sāyabā, mune māthun gūnthyānī ghaṇī hām re
Sāyabā, mune munbaīmān mo’l chaṇāvajo re lola

Source: Mavjibhai