શબ્દ - Shabda - Gujarati

શબ્દ

શબ્દ ક્યાં મારો કે તમારો છે? શબ્દ હર કોઈનો દુલારો છે!
બુઠ્ઠાં, અણિયારા, રેશમી, બોદાં, શબ્દના કેટલાં પ્રકારો છે?
ભાવ છે, અર્થ છે, અલંકારો, શબ્દનો કેટલો ઠઠારો છે!
જો જરાક અડકો તો છટપટી ઉઠશે, શબ્દ સંવેદનાનો ભારો છે!


शब्द

शब्द क्यां मारो के तमारो छे? शब्द हर कोईनो दुलारो छे!
बुठ्ठां, अणियारा, रेशमी, बोदां, शब्दना केटलां प्रकारो छे?
भाव छे, अर्थ छे, अलंकारो, शब्दनो केटलो ठठारो छे!
जो जराक अडको तो छटपटी उठशे, शब्द संवेदनानो भारो छे!


Shabda

Shabda kyan maro ke tamaro chhe? shabda har koino dularo chhe! Buththan, aniyara, reshami, bodan, shabdana ketalan prakaro chhe? Bhav chhe, arth chhe, alankaro, shabdano ketalo thatharo chhe! Jo jarak adako to chhatapati uthashe, shabda sanvedanano bharo chhe!


Shabda

Shabda kyān māro ke tamāro chhe? shabda har koīno dulāro chhe! Buṭhṭhān, aṇiyārā, reshamī, bodān, shabdanā keṭalān prakāro chhe? Bhāv chhe, arth chhe, alankāro, shabdano keṭalo ṭhaṭhāro chhe! Jo jarāk aḍako to chhaṭapaṭī uṭhashe, shabda sanvedanāno bhāro chhe!


Source : રાહી ઓધારિયા