શબ્દ જો એને સમાવે તો કહું - Shabda Jo Ene Samave To Kahun - Gujarati

શબ્દ જો એને સમાવે તો કહું

લો કરું કોશિશ ને ફાવે તો કહું, શબ્દ જો એને સમાવે તો કહું!
આપની નજરો જે ફરમાવી રહી, એ ગઝલ જો યાદ આવે તો કહું!
શાંત જળમાં એક પણ લહરી નથી, કોઇ થોડું ખળભળાવે તો કહું!
હું કદી ઊંચા સ્વરે બોલું નહીં, એકદમ નજદીક આવે તો કહું!
કોઇને કહેવું નથી, એવું નથી, સહેજ તૈયારી બતાવે તો કહું!


शब्द जो एने समावे तो कहुं

लो करुं कोशिश ने फावे तो कहुं, शब्द जो एने समावे तो कहुं!
आपनी नजरो जे फरमावी रही, ए गझल जो याद आवे तो कहुं!
शांत जळमां एक पण लहरी नथी, कोइ थोडुं खळभळावे तो कहुं!
हुं कदी ऊंचा स्वरे बोलुं नहीं, एकदम नजदीक आवे तो कहुं!
कोइने कहेवुं नथी, एवुं नथी, सहेज तैयारी बतावे तो कहुं!


Shabda Jo Ene Samave To Kahun

Lo karun koshish ne fave to kahun, shabda jo ene samave to kahun! Apani najaro je faramavi rahi, e gazal jo yad ave to kahun! Shanta jalaman ek pan lahari nathi, koi thodun khalabhalave to kahun! Hun kadi uncha svare bolun nahin, ekadam najadik ave to kahun! Koine kahevun nathi, evun nathi, sahej taiyari batave to kahun!


Shabda jo ene samāve to kahun

Lo karun koshish ne fāve to kahun, shabda jo ene samāve to kahun! Āpanī najaro je faramāvī rahī, e gazal jo yād āve to kahun! Shānta jaḷamān ek paṇ laharī nathī, koi thoḍun khaḷabhaḷāve to kahun! Hun kadī ūnchā svare bolun nahīn, ekadam najadīk āve to kahun! Koine kahevun nathī, evun nathī, sahej taiyārī batāve to kahun!


Source : રાજેન્દ્ર શુક્લ