શમણું છે સંસાર - Shamanun Chhe Sansara - Gujarati

શમણું છે સંસાર

શમણું છે સંસાર, શમણું છે સંસાર
શમણું છે સંસાર, શમણું છે સંસાર
શમણું છે સંસાર

આથમી જાશેડગમગતી ઓલી તારલિયાની હાર
શમણું છે સંસાર, શમણું છે સંસાર

મેઘધનુષના રંગે રમતી વર્ષા કેરી ધાર
મેઘધનુષના રંગે રમતી વર્ષા કેરી ધાર
કોઈ ના જાણે વાદળ ઓથે
કોઈ ના જાણે વાદળ ઓથે છૂપાયો અંધાર
શમણું છે સંસાર, શમણું છે સંસાર

જીવન વનની ડાળે ડાળે
જીવન વનની ડાળે ડાળે ખીલી ફૂલની બહાર
જીવન વનની ડાળે ડાળે ખીલી ફૂલની બહાર
વિનાશનો વીંઝણલો વાશે
વિનાશનો વીંઝણલો વાશે તૂટશે તનનો તાર

શમણું છે સંસાર, શમણું છે સંસાર
શમણું છે સંસાર, શમણું છે સંસાર


शमणुं छे संसार

शमणुं छे संसार, शमणुं छे संसार
शमणुं छे संसार, शमणुं छे संसार
शमणुं छे संसार

आथमी जाशेडगमगती ओली तारलियानी हार
शमणुं छे संसार, शमणुं छे संसार

मेघधनुषना रंगे रमती वर्षा केरी धार
मेघधनुषना रंगे रमती वर्षा केरी धार
कोई ना जाणे वादळ ओथे
कोई ना जाणे वादळ ओथे छूपायो अंधार
शमणुं छे संसार, शमणुं छे संसार

जीवन वननी डाळे डाळे
जीवन वननी डाळे डाळे खीली फूलनी बहार
जीवन वननी डाळे डाळे खीली फूलनी बहार
विनाशनो वींझणलो वाशे
विनाशनो वींझणलो वाशे तूटशे तननो तार

शमणुं छे संसार, शमणुं छे संसार
शमणुं छे संसार, शमणुं छे संसार


Shamanun Chhe Sansara

Shamanun chhe sansara, shamanun chhe sansara
Shamanun chhe sansara, shamanun chhe sansara
Shamanun chhe sansara

Athami jashedagamagati oli taraliyani hara
Shamanun chhe sansara, shamanun chhe sansara

Meghadhanushana range ramati varsha keri dhara
Meghadhanushana range ramati varsha keri dhara
Koi na jane vadal othe
Koi na jane vadal othe chhupayo andhara
Shamanun chhe sansara, shamanun chhe sansara

Jivan vanani dale dale
Jivan vanani dale dale khili fulani bahara
Jivan vanani dale dale khili fulani bahara
Vinashano vinzanalo vashe
Vinashano vinzanalo vashe tutashe tanano tara

Shamanun chhe sansara, shamanun chhe sansara
Shamanun chhe sansara, shamanun chhe sansara


Shamaṇun chhe sansāra

Shamaṇun chhe sansāra, shamaṇun chhe sansāra
Shamaṇun chhe sansāra, shamaṇun chhe sansāra
Shamaṇun chhe sansāra

Āthamī jāsheḍagamagatī olī tāraliyānī hāra
Shamaṇun chhe sansāra, shamaṇun chhe sansāra

Meghadhanuṣhanā range ramatī varṣhā kerī dhāra
Meghadhanuṣhanā range ramatī varṣhā kerī dhāra
Koī nā jāṇe vādaḷ othe
Koī nā jāṇe vādaḷ othe chhūpāyo andhāra
Shamaṇun chhe sansāra, shamaṇun chhe sansāra

Jīvan vananī ḍāḷe ḍāḷe
Jīvan vananī ḍāḷe ḍāḷe khīlī fūlanī bahāra
Jīvan vananī ḍāḷe ḍāḷe khīlī fūlanī bahāra
Vināshano vīnzaṇalo vāshe
Vināshano vīnzaṇalo vāshe tūṭashe tanano tāra

Shamaṇun chhe sansāra, shamaṇun chhe sansāra
Shamaṇun chhe sansāra, shamaṇun chhe sansāra


Source : સ્વરઃ મુકેશ
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ ભક્ત તુલસીદાસ (૧૯૫૧)