શાણાની સાથે શાણો દુર્જનથી દુર્જન થા - Shanani Sathe Shano Durjanathi Durjan Tha - Gujarati

શાણાની સાથે શાણો દુર્જનથી દુર્જન થા

બિચારો ન થા, બાપડો ન થા
શાણાની સાથે શાણો, દુર્જનથી દુર્જન થા

શાણા છે થોડાં થોડાં, શયતાન છે ઘણાં
શયતાનથી શયતાની સમજીને કરતો જા
શાણાની સાથે શાણો, દુર્જનથી દુર્જન થા

હથિયાર રાખી મ્યાનમાં નિશાન રાખી ચૂપ
મ્હાત કર દુશ્મનને જબાન રાખી ચૂપ
ગુપચુપ કરીને ઘા ખૂબીથી કરતો જા
શાણાની સાથે શાણો, દુર્જનથી દુર્જન થા

બાપડો થયો તો લોકો તને રડાવશે
ભોળો થયો તો ભૂંડા તને સતાવશે
સરજોર થોડો થા, થોડીક ગાળો ખા
શાણાની સાથે શાણો, દુર્જનથી દુર્જન થા


शाणानी साथे शाणो दुर्जनथी दुर्जन था

बिचारो न था, बापडो न था
शाणानी साथे शाणो, दुर्जनथी दुर्जन था

शाणा छे थोडां थोडां, शयतान छे घणां
शयतानथी शयतानी समजीने करतो जा
शाणानी साथे शाणो, दुर्जनथी दुर्जन था

हथियार राखी म्यानमां निशान राखी चूप
म्हात कर दुश्मनने जबान राखी चूप
गुपचुप करीने घा खूबीथी करतो जा
शाणानी साथे शाणो, दुर्जनथी दुर्जन था

बापडो थयो तो लोको तने रडावशे
भोळो थयो तो भूंडा तने सतावशे
सरजोर थोडो था, थोडीक गाळो खा
शाणानी साथे शाणो, दुर्जनथी दुर्जन था


Shanani Sathe Shano Durjanathi Durjan Tha

Bicharo n tha, bapado n tha
Shanani sathe shano, durjanathi durjan tha

Shana chhe thodan thodan, shayatan chhe ghanan
Shayatanathi shayatani samajine karato ja
Shanani sathe shano, durjanathi durjan tha

Hathiyar rakhi myanaman nishan rakhi chupa
Mhat kar dushmanane jaban rakhi chupa
Gupachup karine gha khubithi karato ja
Shanani sathe shano, durjanathi durjan tha

Bapado thayo to loko tane radavashe
Bholo thayo to bhunda tane satavashe
Sarajor thodo tha, thodik galo kha
Shanani sathe shano, durjanathi durjan tha


Shāṇānī sāthe shāṇo durjanathī durjan thā

Bichāro n thā, bāpaḍo n thā
Shāṇānī sāthe shāṇo, durjanathī durjan thā

Shāṇā chhe thoḍān thoḍān, shayatān chhe ghaṇān
Shayatānathī shayatānī samajīne karato jā
Shāṇānī sāthe shāṇo, durjanathī durjan thā

Hathiyār rākhī myānamān nishān rākhī chūpa
Mhāt kar dushmanane jabān rākhī chūpa
Gupachup karīne ghā khūbīthī karato jā
Shāṇānī sāthe shāṇo, durjanathī durjan thā

Bāpaḍo thayo to loko tane raḍāvashe
Bhoḷo thayo to bhūnḍā tane satāvashe
Sarajor thoḍo thā, thoḍīk gāḷo khā
Shāṇānī sāthe shāṇo, durjanathī durjan thā


Source : ગીતની પુનઃ રજૂઆતઃ ઉદય મઝુમદાર
નાટકઃ સંપત્તિ માટે (૧૯૪૧)
ગીતઃ નાટ્યમહર્ષિ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી