શંભુ શરણે પડી - Shanbhu Sharane Padi - Gujarati

શંભુ શરણે પડી

શંભુ શરણે પડી, માગું ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો…
દયા કરી શિવ દર્શન આપો…

તમે ભક્તોના ભય હરનારા,
શુભ સૌનું સદા કરનારા…
હું તો મંદ મતિ, તારી અકળ ગતિ, કષ્ટ કાપો…
દયા કરી શિવ દર્શન આપો…

અંગે ભસ્મ સ્મશાનની ચોળી,
સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી
ભાલે ચંદ્ર ધર્યો, કંઠે વિષ ભર્યું, અમૃત આપો…
દયા કરી શિવ દર્શન આપો…

નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે,
મારું ચિતડું ત્યાં જાવા ચહે છે…
સારા જગમાં છે તું, વસું તારામાં હું, શક્તિ આપો…
દયા કરી શિવ દર્શન આપો…

હું તો એકલપંથી પ્રવાસી,
છતાં આત્મા કેમ ઉદાસી…
થાક્યો મથી રે મથી,
કારણ મળતું નથી, સમજણ આપો…
દયા કરી શિવ દર્શન આપો…

આપો દૃષ્ટિમાં તેજ અનોખું,
સારી સૃષ્ટિમાં શિવરુપ દેખું…
મારા મનમાં વસો, આવી હૈયે હસો, શાંતિ સ્થાપો…
દયા કરી શિવ દર્શન આપો…

શંકર, દાસનું ભવદુઃખ કાપો
નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો…
ટાળો મંદ મતિ, ગાળો ગર્વ ગતિ, ભક્તિ આપો…
દયા કરી શિવ દર્શન આપો…

શંભુ શરણે પડી, માગું ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો…
દયા કરી શિવ દર્શન આપો…


शंभु शरणे पडी

शंभु शरणे पडी, मागुं घडी रे घडी, कष्ट कापो…
दया करी शिव दर्शन आपो…

तमे भक्तोना भय हरनारा,
शुभ सौनुं सदा करनारा…
हुं तो मंद मति, तारी अकळ गति, कष्ट कापो…
दया करी शिव दर्शन आपो…

अंगे भस्म स्मशाननी चोळी,
संगे राखो सदा भूत टोळी
भाले चंद्र धर्यो, कंठे विष भर्युं, अमृत आपो…
दया करी शिव दर्शन आपो…

नेति नेति ज्यां वेद कहे छे,
मारुं चितडुं त्यां जावा चहे छे…
सारा जगमां छे तुं, वसुं तारामां हुं, शक्ति आपो…
दया करी शिव दर्शन आपो…

हुं तो एकलपंथी प्रवासी,
छतां आत्मा केम उदासी…
थाक्यो मथी रे मथी,
कारण मळतुं नथी, समजण आपो…
दया करी शिव दर्शन आपो…

आपो दृष्टिमां तेज अनोखुं,
सारी सृष्टिमां शिवरुप देखुं…
मारा मनमां वसो, आवी हैये हसो, शांति स्थापो…
दया करी शिव दर्शन आपो…

शंकर, दासनुं भवदुःख कापो
नित्य सेवानुं शुभ फळ आपो…
टाळो मंद मति, गाळो गर्व गति, भक्ति आपो…
दया करी शिव दर्शन आपो…

शंभु शरणे पडी, मागुं घडी रे घडी, कष्ट कापो…
दया करी शिव दर्शन आपो…


Shanbhu Sharane Padi

Shanbhu sharane padi, magun ghadi re ghadi, kashta kapo…
Daya kari shiv darshan apo…

Tame bhaktona bhaya haranara,
Shubh saunun sada karanara… Hun to manda mati, tari akal gati, kashta kapo…
Daya kari shiv darshan apo…

Ange bhasma smashanani choli,
Sange rakho sada bhut toli
Bhale chandra dharyo, kanthe vish bharyun, amrut apo…
Daya kari shiv darshan apo…

Neti neti jyan ved kahe chhe,
Marun chitadun tyan java chahe chhe… Sara jagaman chhe tun, vasun taraman hun, shakti apo…
Daya kari shiv darshan apo…

Hun to ekalapanthi pravasi,
Chhatan atma kem udasi… Thakyo mathi re mathi,
Karan malatun nathi, samajan apo…
Daya kari shiv darshan apo…

Apo drushtiman tej anokhun,
Sari srushtiman shivarup dekhun… Mara manaman vaso, avi haiye haso, shanti sthapo…
Daya kari shiv darshan apo…

Shankara, dasanun bhavaduahkh kapo
Nitya sevanun shubh fal apo… Talo manda mati, galo garva gati, bhakti apo…
Daya kari shiv darshan apo…

Shanbhu sharane padi, magun ghadi re ghadi, kashta kapo…
Daya kari shiv darshan apo…


Shanbhu sharaṇe paḍī

Shanbhu sharaṇe paḍī, māgun ghaḍī re ghaḍī, kaṣhṭa kāpo…
Dayā karī shiv darshan āpo…

Tame bhaktonā bhaya haranārā,
Shubh saunun sadā karanārā… Hun to manda mati, tārī akaḷ gati, kaṣhṭa kāpo…
Dayā karī shiv darshan āpo…

Ange bhasma smashānanī choḷī,
Sange rākho sadā bhūt ṭoḷī
Bhāle chandra dharyo, kanṭhe viṣh bharyun, amṛut āpo…
Dayā karī shiv darshan āpo…

Neti neti jyān ved kahe chhe,
Mārun chitaḍun tyān jāvā chahe chhe… Sārā jagamān chhe tun, vasun tārāmān hun, shakti āpo…
Dayā karī shiv darshan āpo…

Hun to ekalapanthī pravāsī,
Chhatān ātmā kem udāsī… Thākyo mathī re mathī,
Kāraṇ maḷatun nathī, samajaṇ āpo…
Dayā karī shiv darshan āpo…

Āpo dṛuṣhṭimān tej anokhun,
Sārī sṛuṣhṭimān shivarup dekhun… Mārā manamān vaso, āvī haiye haso, shānti sthāpo…
Dayā karī shiv darshan āpo…

Shankara, dāsanun bhavaduahkh kāpo
Nitya sevānun shubh faḷ āpo… Ṭāḷo manda mati, gāḷo garva gati, bhakti āpo…
Dayā karī shiv darshan āpo…

Shanbhu sharaṇe paḍī, māgun ghaḍī re ghaḍī, kaṣhṭa kāpo…
Dayā karī shiv darshan āpo…


Source : પ્રાચીન આરતી
સ્વરઃ નારાયણ સ્વામી