શાને બંધન આવાં - Shane Bandhan Avan - Gujarati

શાને બંધન આવાં

શાને બંધન આવાં
પ્રીતના શાને બંધન આવાં

નેણ ઢળે તોય નીંદ ન આવે
નીંદ લગે તો સપન સતાવે
નેણ ઢળે તોય નીંદ ન આવે
નીંદ લગે તો સપન સતાવે
એવી તે પ્રીતની ભાષા
એવી તે પ્રીતની ભાષા

શાને બંધન આવાં
પ્રીતના શાને બંધન આવાં

દૂર રહીને ઉર લોભાવે
ઉર લોભાવી દર્દ જગાવે
દૂર રહીને ઉર લોભાવે
ઉર લોભાવી દર્દ જગાવે
ઝંખે છે હૈયા અધીરાં
ઝંખે છે હૈયા અધીરા

શાને બંધન આવાં
પ્રીતના શાને બંધન આવાં

આશ નિરાશના પેચ રચાયા
પલકો પર પલે પ્રીતની માયા
આશ નિરાશના પેચ રચાયા
પલકો પર પલે પ્રીતની માયા
નજરે તે છાયા
નજરે તે છાયા

શાને બંધન આવાં
પ્રીતના શાને બંધન આવાં

નેણ ઢળે તોય નીંદ ન આવે
નીંદ લગે તો સપન સતાવે
એવી તે પ્રીતની ભાષા

શાને બંધન આવાં
પ્રીતના શાને બંધન આવાં


शाने बंधन आवां

शाने बंधन आवां
प्रीतना शाने बंधन आवां

नेण ढळे तोय नींद न आवे
नींद लगे तो सपन सतावे
नेण ढळे तोय नींद न आवे
नींद लगे तो सपन सतावे
एवी ते प्रीतनी भाषा
एवी ते प्रीतनी भाषा

शाने बंधन आवां
प्रीतना शाने बंधन आवां

दूर रहीने उर लोभावे
उर लोभावी दर्द जगावे
दूर रहीने उर लोभावे
उर लोभावी दर्द जगावे
झंखे छे हैया अधीरां
झंखे छे हैया अधीरा

शाने बंधन आवां
प्रीतना शाने बंधन आवां

आश निराशना पेच रचाया
पलको पर पले प्रीतनी माया
आश निराशना पेच रचाया
पलको पर पले प्रीतनी माया
नजरे ते छाया
नजरे ते छाया

शाने बंधन आवां
प्रीतना शाने बंधन आवां

नेण ढळे तोय नींद न आवे
नींद लगे तो सपन सतावे
एवी ते प्रीतनी भाषा

शाने बंधन आवां
प्रीतना शाने बंधन आवां


Shane Bandhan Avan

Shane bandhan avan
Pritana shane bandhan avan

Nen dhale toya ninda n ave
Ninda lage to sapan satave
Nen dhale toya ninda n ave
Ninda lage to sapan satave
Evi te pritani bhasha
Evi te pritani bhasha

Shane bandhan avan
Pritana shane bandhan avan

Dur rahine ur lobhave
Ur lobhavi darda jagave
Dur rahine ur lobhave
Ur lobhavi darda jagave
Zankhe chhe haiya adhiran
Zankhe chhe haiya adhira

Shane bandhan avan
Pritana shane bandhan avan

Ash nirashana pech rachaya
Palako par pale pritani maya
Ash nirashana pech rachaya
Palako par pale pritani maya
Najare te chhaya
Najare te chhaya

Shane bandhan avan
Pritana shane bandhan avan

Nen dhale toya ninda n ave
Ninda lage to sapan satave
Evi te pritani bhasha

Shane bandhan avan
Pritana shane bandhan avan


Shāne bandhan āvān

Shāne bandhan āvān
Prītanā shāne bandhan āvān

Neṇ ḍhaḷe toya nīnda n āve
Nīnda lage to sapan satāve
Neṇ ḍhaḷe toya nīnda n āve
Nīnda lage to sapan satāve
Evī te prītanī bhāṣhā
Evī te prītanī bhāṣhā

Shāne bandhan āvān
Prītanā shāne bandhan āvān

Dūr rahīne ur lobhāve
Ur lobhāvī darda jagāve
Dūr rahīne ur lobhāve
Ur lobhāvī darda jagāve
Zankhe chhe haiyā adhīrān
Zankhe chhe haiyā adhīrā

Shāne bandhan āvān
Prītanā shāne bandhan āvān

Āsh nirāshanā pech rachāyā
Palako par pale prītanī māyā
Āsh nirāshanā pech rachāyā
Palako par pale prītanī māyā
Najare te chhāyā
Najare te chhāyā

Shāne bandhan āvān
Prītanā shāne bandhan āvān

Neṇ ḍhaḷe toya nīnda n āve
Nīnda lage to sapan satāve
Evī te prītanī bhāṣhā

Shāne bandhan āvān
Prītanā shāne bandhan āvān


Source : સ્વર: નિસુલતાના
ગીતઃ નિરંજન દેસાઈ