શાને મોહન તેં - Shane Mohan Ten - Gujarati

શાને મોહન તેં

અરે ધુતારી શાને રહેતી રાત દી દુઃખ દેતી
થઈને પ્યારી ગિરધારીની તું કામણ કરતી

શાને મોહન તેં બંસીને મુખમાં ધરી
મુરલી શું ગઈ તુંને કામણ કરી
શાને મોહન તેં…

પહેલા તો પળપળ તું કાના મારી સંગ સંગ રહેતો
એક ઘડી પણ અળગી તું મને ન થાવા દેતો
જગજીવન તું ચિત્તને ગયો છે હરી
મુરલી શું ગઈ તુંને કામણ કરી

શાને મોહન તેં બંસીને મુખમાં ધરી
મુરલી શું ગઈ તુંને કામણ કરી
શાને મોહન તેં…

જ્યારે આવું હું મધુવનમાં આગ લાગે મારા મનમાં
જ્યારે આવું હું મધુવનમાં આગ લાગે મારા મનમાં
હવે બાકી શું જીવનમાં? ડૂબું હું જમના જળમાં
ભરમાવી ગઈ બંસરી તુંને પ્રેમની ભૂરકી નાખી
કેશવ કેરા કાળજથી તું દૂર નહિ શકે મને રાખી

ભલે જીતી તું હાર ભલે મારી થઈ
મુરલી શું ગઈ તુંને કામણ કરી

શાને મોહન તેં બંસીને મુખમાં ધરી
મુરલી શું ગઈ તુંને કામણ કરી
શાને મોહન તેં…


शाने मोहन तें

अरे धुतारी शाने रहेती रात दी दुःख देती
थईने प्यारी गिरधारीनी तुं कामण करती

शाने मोहन तें बंसीने मुखमां धरी
मुरली शुं गई तुंने कामण करी
शाने मोहन तें…

पहेला तो पळपळ तुं काना मारी संग संग रहेतो
एक घडी पण अळगी तुं मने न थावा देतो
जगजीवन तुं चित्तने गयो छे हरी
मुरली शुं गई तुंने कामण करी

शाने मोहन तें बंसीने मुखमां धरी
मुरली शुं गई तुंने कामण करी
शाने मोहन तें…

ज्यारे आवुं हुं मधुवनमां आग लागे मारा मनमां
ज्यारे आवुं हुं मधुवनमां आग लागे मारा मनमां
हवे बाकी शुं जीवनमां? डूबुं हुं जमना जळमां
भरमावी गई बंसरी तुंने प्रेमनी भूरकी नाखी
केशव केरा काळजथी तुं दूर नहि शके मने राखी

भले जीती तुं हार भले मारी थई
मुरली शुं गई तुंने कामण करी

शाने मोहन तें बंसीने मुखमां धरी
मुरली शुं गई तुंने कामण करी
शाने मोहन तें…


Shane Mohan Ten

Are dhutari shane raheti rat di duahkh deti
Thaine pyari giradharini tun kaman karati

Shane mohan ten bansine mukhaman dhari
Murali shun gai tunne kaman kari
Shane mohan ten…

Pahela to palapal tun kana mari sanga sanga raheto
Ek ghadi pan alagi tun mane n thava deto
Jagajivan tun chittane gayo chhe hari
Murali shun gai tunne kaman kari

Shane mohan ten bansine mukhaman dhari
Murali shun gai tunne kaman kari
Shane mohan ten…

Jyare avun hun madhuvanaman ag lage mara manaman
Jyare avun hun madhuvanaman ag lage mara manaman
Have baki shun jivanaman? Dubun hun jamana jalaman
Bharamavi gai bansari tunne premani bhuraki nakhi
Keshav kera kalajathi tun dur nahi shake mane rakhi

Bhale jiti tun har bhale mari thai
Murali shun gai tunne kaman kari

Shane mohan ten bansine mukhaman dhari
Murali shun gai tunne kaman kari
Shane mohan ten…


Shāne mohan ten

Are dhutārī shāne rahetī rāt dī duahkh detī
Thaīne pyārī giradhārīnī tun kāmaṇ karatī

Shāne mohan ten bansīne mukhamān dharī
Muralī shun gaī tunne kāmaṇ karī
Shāne mohan ten…

Pahelā to paḷapaḷ tun kānā mārī sanga sanga raheto
Ek ghaḍī paṇ aḷagī tun mane n thāvā deto
Jagajīvan tun chittane gayo chhe harī
Muralī shun gaī tunne kāmaṇ karī

Shāne mohan ten bansīne mukhamān dharī
Muralī shun gaī tunne kāmaṇ karī
Shāne mohan ten…

Jyāre āvun hun madhuvanamān āg lāge mārā manamān
Jyāre āvun hun madhuvanamān āg lāge mārā manamān
Have bākī shun jīvanamān? Ḍūbun hun jamanā jaḷamān
Bharamāvī gaī bansarī tunne premanī bhūrakī nākhī
Keshav kerā kāḷajathī tun dūr nahi shake mane rākhī

Bhale jītī tun hār bhale mārī thaī
Muralī shun gaī tunne kāmaṇ karī

Shāne mohan ten bansīne mukhamān dharī
Muralī shun gaī tunne kāmaṇ karī
Shāne mohan ten…


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીતઃ કેશવ રાઠોડ
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા
ચિત્રપટઃ માડીના જાયા (૧૯૭૬)