શાંતિ પમાડે તેને તો સંત કહીએ - Shanti Pamade Tene to Sanṭa Kahie - Lyrics

શાંતિ પમાડે તેને તો સંત કહીએ

શાંતિ પમાડે તેને તો સંત કહીએ
એના દાસના તે દાસ થઈને રહીએ રે!

કલ્પવૃક્ષ સેવ્યે દારિદ્ર રહ્યું ઊભું
ત્યારે તેના તો ગુણ શીદ ગાઈએ રે?

રાજાની ચાકરી નિત્ય રહી ઊભી
ત્યારે પારકી તો વેઠ શીદ વહીએ રે?

વિદ્યાનું મૂળ જ્યારે પૂરું ના ભણાવ્યું
ત્યારે પંડ્યાનો માર શીદ ખાઈએ રે?

લીધો વળાવો ને લૂંટવા રે લાગ્યો
ત્યારે તેની સંગાથે શીદ જઈએ રે?

વૈદ્યનો સંગ કરે રોગ રહ્યો ઊભો
ત્યારે વૈદ્યની તે ગોળી શીદ ખાઈએ રે?

કીધી બાંધણી ને માથું વઢાવે
ત્યારે તેને તે ઘેર શીદ જઈએ રે?

નામ અનામ સદ્‌ગુરૂએ બતાવ્યું
તે નામ ચોંટ્યું છે મારે હૈયે રે!

બાપુ તેની કાયા તો નરવો સ્નેહ છે
અમે એવા સ્વામીને લેઈને રહીએ રે!

  • બાપુસાહેબ ગાયકવાડ

Shanti Pamade Tene to Sanṭa Kahie

Shanti pamade tene to sanṭa kahie
En dasan te das thaine rahie re!

Kalpavruksha sevye daridra rahyun ubhun
Tyare ten to gun shid gaie re?

Rajani chakari nitya rahi ubhi
Tyare paraki to veth shid vahie re?

Vidyanun mul jyare purun n bhanavyun
Tyare pandyano mar shid khaie re?

Lidho valavo ne lunṭav re lagyo
Tyare teni sangathe shid jaie re?

Vaidyano sanga kare rog rahyo ubho
Tyare vaidyani te goli shid khaie re?

Kidhi bandhani ne mathun vadhave
Tyare tene te gher shid jaie re?

Nam anam sadgurue batavyun
Te nam chontyun chhe mare haiye re!

Bapu teni kaya to naravo sneh chhe
Ame ev swamine leine rahie re!

  • bapusaheb gayakavad

Source: Mavjibhai