શેરી વળાવી સજ્જ કરું ઘરે આવો ને - Sherī Vaḷāvī Sajja Karun Ghare Avo Ne - Lyrics

શેરી વળાવી સજ્જ કરું ઘરે આવો ને

શેરી વળાવી સજ્જ કરું, ઘરે આવો ને
આંગણિયે વેરું ફૂલ, મારે ઘરે આવો ને

ઉતારા દેશું ઓરડા, ઘરે આવો ને
દેશું દેશું મેડીના મોલ, મારે ઘરે આવો ને
શેરી વળાવી સજ્જ કરું, ઘરે આવો ને

દાતણ દેશું દાડમી, ઘરે આવો ને
દેશું દેશું કણેરી કાંબ, મારે ઘરે આવો ને
શેરી વળાવી સજ્જ કરું, ઘરે આવો ને

નાવણ દેશું કુંડિયું, ઘરે આવો ને
દેશું દેશું જમનાજીના નીર મારે ઘરે આવો ને
શેરી વળાવી સજ્જ કરું, ઘરે આવો ને

ભોજન દેશું લાપશી, ઘરે આવો ને
દેશું દેશું સાકરિયો કંસાર, મારે ઘરે આવો ને
શેરી વળાવી સજ્જ કરું, ઘરે આવો ને

રમત દેશું સોગઠી, ઘરે આવોને
દેશું દેશું પાસાની જોડ, મારે ઘરે આવો ને
શેરી વળાવી સજ્જ કરું, ઘરે આવો ને

પોઢણ દેશું ઢોલિયા, ઘરે આવોને
દેશું દેશું હિંડોળા ખાટ, મારે ઘરે આવો ને
શેરી વળાવી સજ્જ કરું, ઘરે આવો ને


Sherī Vaḷāvī Sajja Karun Ghare Avo Ne

Sherī vaḷāvī sajja karun, ghare āvo ne
Āngaṇiye verun fūla, māre ghare āvo ne

Utārā deshun oraḍā, ghare āvo ne
Deshun deshun meḍīnā mola, māre ghare āvo ne
Sherī vaḷāvī sajja karun, ghare āvo ne

Dātaṇ deshun dāḍamī, ghare āvo ne
Deshun deshun kaṇerī kānba, māre ghare āvo ne
Sherī vaḷāvī sajja karun, ghare āvo ne

Nāvaṇ deshun kunḍiyun, ghare āvo ne
Deshun deshun jamanājīnā nīr māre ghare āvo ne
Sherī vaḷāvī sajja karun, ghare āvo ne

Bhojan deshun lāpashī, ghare āvo ne
Deshun deshun sākariyo kansāra, māre ghare āvo ne
Sherī vaḷāvī sajja karun, ghare āvo ne

Ramat deshun sogaṭhī, ghare āvone
Deshun deshun pāsānī joḍa, māre ghare āvo ne
Sherī vaḷāvī sajja karun, ghare āvo ne

Poḍhaṇ deshun ḍholiyā, ghare āvone
Deshun deshun hinḍoḷā khāṭa, māre ghare āvo ne
Sherī vaḷāvī sajja karun, ghare āvo ne

Source: Mavjibhai