શિવોહમ્ શિવોહમ્ - Shivoham Shivoham - Gujarati

શિવોહમ્ શિવોહમ્

ન હું ચિત્ત બુદ્ધિ મનસ્ કે અહં ના
નથી કાન જિહ્વા ન હું નેત્ર નાક
ન આકાશ ભૂમિ ન વાયુ ન અગ્નિ
ચિદાનંદ રૂપે શિવોહમ્ શિવોહમ્.

ન હું પ્રાણ સંજ્ઞા, ન પંચાનિલો હું
નહીં સપ્તધાતુ, ન વા પંચકોષ
ન વાણી ન પાણિપદો કે ઉપસ્થ
ચિદાનંદ રૂપે શિવોહમ્ શિવોહમ્.

ન હું રાગ-દ્વેષ, ન વા લોભ, મોહ
ન ઈર્ષા મને કે, મદે ના હું મત્ત,
નહીં ધર્મ, અર્થ, નહીં કામ, મોક્ષ
ચિદાનંદ રૂપે શિવોહમ્ શિવોહમ્.

ન હું પાપ, પુણ્ય, નથી સુખ દુઃખ,
નહીં મંત્ર, તીર્થ નહીં યજ્ઞ વેદ
નથી ભોજ્ય, ભોક્તા, ન વા ભોજને હું
ચિદાનંદ રૂપે શિવોહમ્ શિવોહમ્.

નહીં મૃત્યુ શંકા, નથી જાતિભેદ
નથી માત-તાત, ન જન્મ્યો કદીય
નથી બંધુ, મિત્ર, ગુરુ કે ન શિષ્ય
ચિદાનંદ રૂપે શિવોહમ્ શિવોહમ્.

નિરાકાર છું હું અને નિર્વિકલ્પ
વિભુ છું સદા વ્યાપ્ત સર્વત્ર છું હું
હું છું સમત્વે, નથી બંધ મુક્તિ
ચિદાનંદે રૂપે શિવોહમ્ શિવોહમ્.


शिवोहम् शिवोहम्

न हुं चित्त बुद्धि मनस् के अहं ना
नथी कान जिह्वा न हुं नेत्र नाक
न आकाश भूमि न वायु न अग्नि
चिदानंद रूपे शिवोहम् शिवोहम्.

न हुं प्राण संज्ञा, न पंचानिलो हुं
नहीं सप्तधातु, न वा पंचकोष
न वाणी न पाणिपदो के उपस्थ
चिदानंद रूपे शिवोहम् शिवोहम्.

न हुं राग-द्वेष, न वा लोभ, मोह
न ईर्षा मने के, मदे ना हुं मत्त,
नहीं धर्म, अर्थ, नहीं काम, मोक्ष
चिदानंद रूपे शिवोहम् शिवोहम्.

न हुं पाप, पुण्य, नथी सुख दुःख,
नहीं मंत्र, तीर्थ नहीं यज्ञ वेद
नथी भोज्य, भोक्ता, न वा भोजने हुं
चिदानंद रूपे शिवोहम् शिवोहम्.

नहीं मृत्यु शंका, नथी जातिभेद
नथी मात-तात, न जन्म्यो कदीय
नथी बंधु, मित्र, गुरु के न शिष्य
चिदानंद रूपे शिवोहम् शिवोहम्.

निराकार छुं हुं अने निर्विकल्प
विभु छुं सदा व्याप्त सर्वत्र छुं हुं
हुं छुं समत्वे, नथी बंध मुक्ति
चिदानंदे रूपे शिवोहम् शिवोहम्.


Shivoham Shivoham

N hun chitta buddhi manas ke ahan na
Nathi kan jihva n hun netra naka
N akash bhumi n vayu n agni
Chidananda rupe shivoham shivoham.

N hun pran sanjnya, n panchanilo hun
Nahin saptadhatu, n va panchakosha
N vani n panipado ke upasth
Chidananda rupe shivoham shivoham.

N hun raga-dvesha, n va lobha, moha
N irsha mane ke, made na hun matta,
Nahin dharma, artha, nahin kama, moksha
Chidananda rupe shivoham shivoham.

N hun papa, punya, nathi sukh duahkha,
Nahin mantra, tirth nahin yagna veda
Nathi bhojya, bhokta, n va bhojane hun
Chidananda rupe shivoham shivoham.

Nahin mrutyu shanka, nathi jatibheda
Nathi mata-tata, n janmyo kadiya
Nathi bandhu, mitra, guru ke n shishya
Chidananda rupe shivoham shivoham.

Nirakar chhun hun ane nirvikalpa
Vibhu chhun sada vyapta sarvatra chhun hun
Hun chhun samatve, nathi banda mukti
Chidanande rupe shivoham shivoham.


Shivoham shivoham

N hun chitta buddhi manas ke ahan nā
Nathī kān jihvā n hun netra nāka
N ākāsh bhūmi n vāyu n agni
Chidānanda rūpe shivoham shivoham.

N hun prāṇ sanjnyā, n panchānilo hun
Nahīn saptadhātu, n vā panchakoṣha
N vāṇī n pāṇipado ke upasth
Chidānanda rūpe shivoham shivoham.

N hun rāga-dveṣha, n vā lobha, moha
N īrṣhā mane ke, made nā hun matta,
Nahīn dharma, artha, nahīn kāma, mokṣha
Chidānanda rūpe shivoham shivoham.

N hun pāpa, puṇya, nathī sukh duahkha,
Nahīn mantra, tīrth nahīn yagna veda
Nathī bhojya, bhoktā, n vā bhojane hun
Chidānanda rūpe shivoham shivoham.

Nahīn mṛutyu shankā, nathī jātibheda
Nathī māta-tāta, n janmyo kadīya
Nathī bandhu, mitra, guru ke n shiṣhya
Chidānanda rūpe shivoham shivoham.

Nirākār chhun hun ane nirvikalpa
Vibhu chhun sadā vyāpta sarvatra chhun hun
Hun chhun samatve, nathī banḍa mukti
Chidānande rūpe shivoham shivoham.


Source : જયન્ત પંડ્યા