શું જલું કે કોઈની - Shun Jalun Ke Koini - Gujarati

શું જલું કે કોઈની

શું જલું કે કોઈની જાહોજલાલી થાય છે
એ દશા એવી છે જ્યાંથી પાયમાલી થાય છે
શું જલું કે કોઈની…

ગમ વધારે હોયે દિલમાં તો ખુશાલી થાય છે
જો દીવા ઝાઝા બળે ત્યારે દિવાળી થાય છે
શું જલું કે કોઈની…

વાદળો જામે છે દિલમાં ત્યારે છલકે છે સુરા
આસમાંથી મય મળે છે ત્યારે પ્યાલી થાય છે
શું જલું કે કોઈની…

ગમ કરો નહિ કે વીતે છે જિંદગી લજ્જત વિના
થાઓ ખુશ પીધા વિના પણ જામ ખાલી થાય છે
શું જલું કે કોઈની…

જાણતું કોઈ નથી એના ફકીરી હાલને
એટલે ‘બેફામ’ દુનિયામાં સવાલી થાય છે
શું જલું કે કોઈની…


शुं जलुं के कोईनी

शुं जलुं के कोईनी जाहोजलाली थाय छे
ए दशा एवी छे ज्यांथी पायमाली थाय छे
शुं जलुं के कोईनी…

गम वधारे होये दिलमां तो खुशाली थाय छे
जो दीवा झाझा बळे त्यारे दिवाळी थाय छे
शुं जलुं के कोईनी…

वादळो जामे छे दिलमां त्यारे छलके छे सुरा
आसमांथी मय मळे छे त्यारे प्याली थाय छे
शुं जलुं के कोईनी…

गम करो नहि के वीते छे जिंदगी लज्जत विना
थाओ खुश पीधा विना पण जाम खाली थाय छे
शुं जलुं के कोईनी…

जाणतुं कोई नथी एना फकीरी हालने
एटले ‘बेफाम’ दुनियामां सवाली थाय छे
शुं जलुं के कोईनी…


Shun Jalun Ke Koini

Shun jalun ke koini jahojalali thaya chhe
E dasha evi chhe jyanthi payamali thaya chhe
Shun jalun ke koini…

Gam vadhare hoye dilaman to khushali thaya chhe
Jo diva zaza bale tyare divali thaya chhe
Shun jalun ke koini…

Vadalo jame chhe dilaman tyare chhalake chhe sura
Asamanthi maya male chhe tyare pyali thaya chhe
Shun jalun ke koini…

Gam karo nahi ke vite chhe jindagi lajjat vina
Thao khush pidha vina pan jam khali thaya chhe
Shun jalun ke koini…

Janatun koi nathi ena fakiri halane
Etale ‘befama’ duniyaman savali thaya chhe
Shun jalun ke koini…


Shun jalun ke koīnī

Shun jalun ke koīnī jāhojalālī thāya chhe
E dashā evī chhe jyānthī pāyamālī thāya chhe
Shun jalun ke koīnī…

Gam vadhāre hoye dilamān to khushālī thāya chhe
Jo dīvā zāzā baḷe tyāre divāḷī thāya chhe
Shun jalun ke koīnī…

Vādaḷo jāme chhe dilamān tyāre chhalake chhe surā
Āsamānthī maya maḷe chhe tyāre pyālī thāya chhe
Shun jalun ke koīnī…

Gam karo nahi ke vīte chhe jindagī lajjat vinā
Thāo khush pīdhā vinā paṇ jām khālī thāya chhe
Shun jalun ke koīnī…

Jāṇatun koī nathī enā fakīrī hālane
Eṭale ‘befāma’ duniyāmān savālī thāya chhe
Shun jalun ke koīnī…


Source : સ્વરઃ બેગમ અખ્તર
ગીતઃ બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય