શ્યામળા સુકાની થઇને સંભાળ - Shyamala Sukani Thaine Sanbhal - Gujarati & English Lyrics

શ્યામળા સુકાની થઇને સંભાળ
નૈયા ભર દરિયે ડોલતી
સાચો કિનારો કંઇ તો બતાવ
તું છે જીવનનો સારથી

જીવન નૈયા ભવસાગરમાં ડોલતી (૨)
આફતની આગમાં અંધારે ઝુલતી (૨)
વાગે માયાના મોજા અપાર
હાંકુ તારા આધારની…શામળા૦

વૈભવના વાયરા દિશા ભૂલાવતા (૨)
આશાના આભમાં મનને ઝુલાવતા (૨)
તોફાન જામ્યું છે દરિયા મોજાર
હોડી હલકારા મારતી…શામળા

ઉંચે છે આભ અને નીચે છે ધરતી (૨)
માન્યો છે એક મેં સાચો તું સારથી (૨)
જાણ્યો સઘળો આ જુઠો સંસાર
જીવું તારા આધારથી…શામળા૦

કાયાની હોડીનું કાચુ છે લાકડું (૨)
તું છે મદારી હું તારું માકડું (૨)
દોરી ભક્તિની ઝાલી કિરતાર
ઝુલુ તારા આધારથી…શામળા૦

તોફાની સાગરમાં નૈયાને તારજે (૨)
છેલ્લી અમારી અરજી સ્વીકારજે (૨)
રણછોડ દેજો દર્શન એકવાર
ઝુરું તારા વિયોગથી…શામળા

Shyamala Sukani Thaine Sanbhal

Shyāmaḷā sukānī thaine sanbhāḷa
Naiyā bhar dariye ḍolatī
Sācho kināro kani to batāva
Tun chhe jīvanano sārathī

Jīvan naiyā bhavasāgaramān ḍolatī (2)
Āfatanī āgamān andhāre zulatī (2)
Vāge māyānā mojā apāra
Hānku tārā ādhāranī…shāmaḷā0

Vaibhavanā vāyarā dishā bhūlāvatā (2)
Āshānā ābhamān manane zulāvatā (2)
Tofān jāmyun chhe dariyā mojāra
Hoḍī halakārā māratī…shāmaḷā

Unche chhe ābh ane nīche chhe dharatī (2)
Mānyo chhe ek men sācho tun sārathī (2)
Jāṇyo saghaḷo ā juṭho sansāra
Jīvun tārā ādhārathī…shāmaḷā0

Kāyānī hoḍīnun kāchu chhe lākaḍun (2)
Tun chhe madārī hun tārun mākaḍun (2)
Dorī bhaktinī zālī kiratāra
Zulu tārā ādhārathī…shāmaḷā0

Tofānī sāgaramān naiyāne tāraje (2)
Chhellī amārī arajī svīkāraje (2)
Raṇachhoḍ dejo darshan ekavāra
Zurun tārā viyogathī…shāmaḷā

Divya Publication. (2020). કિર્તન સાગર